Odškodnenie za meškajúci, zrušený let alebo odmietnutie nástupu do lietadla

Nárok cestujúcich na odškodnenie, respektíve kompenzáciu, upravuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov. Pod termínom nárok na kompenzáciu je potrebné rozumieť nárok cestujúceho na finančnú hotovosť, ktorej výška je odvodená od dráhy letu, ktorého sa meškanie, zrušenie alebo odopretie nástupu naň týka. Dráha letu sa meria metódou ortodomickej dráhy letu. Je to najkratšia vzdialenosť medzi dvoma bodmi na Zemi, ktorá je vedená po povrchu Zeme.

Výška kompenzácie od leteckej spoločnosti
let do 1500 km
let od 1500 do 3500 km
let nad 3500 km
meškanie letu 3 a viac hodín
250 €
400 €
600 €
zrušenie letu
250 €
400 €
600 €
odopretie nástupu na let
250 €
400 €
600 €

Meškajúci odlet

Najčastejšie sa cestujúci stretávajú počas svojich ciest s meškaním svojich letov. Nárok na kompenzáciu v prípade meškania vášho letu nevyplýva priamo z vyššie uvedeného Nariadenia Európskej únie, ale bol už ustanovený judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie, ktorá hovorí, že cestujúci, ktorý má meškanie do svojej cieľovej destinácie 3 hodiny a viac má nárok na rovnakú náhradu ako cestujúci, ktorého let bol zrušený. Dôvodov na meškanie letu je množstvo, niekedy ich letecká spoločnosť nevie ovplyvniť a sú zahrnuté medzi mimoriadne okolnosti (počasie, štrajk zamestnancov letiska, a pod.), ktoré sú oslobodené od nároku na kompenzáciu, avšak najčastejšie sú meškania letov spôsobené pochybeniami práve leteckých spoločností- Práva, ktoré vyplývajú z Nariadenia sa týkajú cestujúcich, ktorých let odlieta z letiska, ktoré sa nachádza na území Európskej únie alebo cestujúcich, ktorých let odlieta z krajiny mimo EÚ na jej územie, ak je letecký prepravca súčasťou Európskeho spoločenstva. Ak váš let mešká od dvoch do troch hodín, vzniká pre vás ako cestujúceho právo na starostlivosť od leteckej spoločnosti. Ak mešká viac ako 3 hodiny, okrem nároku na kompenzáciu máte samozrejme aj nárok na starostlivosť.

Nárok na starostlivosť zahŕňa občerstvenie vo forme stravy a nápojov, dva telefónne hovory, faxové správy, e-maily alebo telexy, hotelové ubytovanie v prípade, ak je potrebný pobyt v destinácii na jednu alebo viac nocí alebo ak je potrebné váš plánovaný pobyt predĺžiť a prepravu medzi letiskom a ubytovaním.

Kedy pri omeškanom lete nárok na kompenzáciu nevzniká? Letecká spoločnosť má právo zamietnuť váš nárok na kompenzáciu v prípade, ak zmeškanie letu spôsobili nepriaznivé poveternostné podmienky, prírodná katastrofa, štrajk tretej strany (napríklad zamestnanci letiska), bezpečnostná situácia alebo obmedzenie letovej prevádzky.

Zrušený let

Druhou najčastejšou situáciou, s ktorou sa cestujúci počas ciest na letiskách stretávajú je zrušenie letu. Práva, ktoré vyplývajú z Nariadenia sa týkajú cestujúcich, ktorých let odlieta z letiska, ktoré sa nachádza na území Európskej únie alebo cestujúcich, ktorých let odlieta z krajiny mimo EÚ na jej územie, ak je letecký prepravca súčasťou Európskeho spoločenstva. Za zrušením niektorých letov sú dôvody, ktoré letecká spoločnosť ovplyvniť nevie, ako napríklad poveternostné podmienky alebo nariadenie orgánov zodpovedných za letovú prevádzku. Takýchto prípadov zrušenia letov je však menej ako tých, ktoré spôsobia samotné letecké spoločnosti. Nárok na kompenzáciu vám ako cestujúcim vzniká v týchto prípadoch:
  • ak ste o zrušení vášho letu neboli informovaní viac ako 14 dní pred plánovaným odletom;
  • ak ste o zrušení vášho letu neboli informovaní v období 14 –7 dní do plánovaného odletu a zároveň vám letecká spoločnosť neponúkla adekvátnu náhradu, ktorá by vám umožnila odletieť maximálne dve hodiny pred pôvodne plánovaným odletom a doletieť do cieľovej destinácie maximálne 4 hodiny od pôvodného plánu;
  • ak ste o zrušení vášho letu neboli informovaní do 7 dní pred plánovaným odletom a zároveň vám nebola poskytnutá adekvátna náhrada tak, aby ste odleteli maximálne 1 hodinu pred pôvodne plánovaným odletom a doleteli do cieľovej destinácie maximálne 2 hodiny od pôvodného plánu;

Letecká spoločnosť si svoju povinnosť kontaktovať cestujúceho splní aj vtedy, ak kontaktuje sprostredkovateľa predaja a ten následne kontaktuje cestujúceho, ktorý je konečným spotrebiteľom. Okrem práva na kompenzáciu vzniká zrušením pôvodného letu cestujúcim aj právo voľby medzi pokračovaním v plánovanej ceste a poskytnutím náhrady a právo na starostlivosť.

Cestujúci, ktorým bol plánovaný let zrušený majú právo voľby medzi: uhradením nákladov za letenku v plnej výške ceny, za ktorú si ju zakúpili; presmerovaním do cieľovej destinácie za porovnateľných cestovných podmienok pri najbližšej príležitosti a presmerovaním do cieľovej destinácie za porovnateľných cestovných podmienok v neskoršom dátume podľa vášho želania za predpokladu voľných miest.

Kedy pri zrušenom lete nárok na kompenzáciu nevzniká? Letecká spoločnosť má právo zamietnuť váš nárok na kompenzáciu v prípade, ak zrušenie letu spôsobili nepriaznivé poveternostné podmienky, prírodná katastrofa, štrajk tretej strany (napríklad zamestnanci letiska), bezpečnostná situácia lebo obmedzenie letovej prevádzky.

Odmietnutie nástupu na palubu lietadla

S odmietnutím nástupu na palubu lietadla sa stretávame čoraz častejšie. Medzi najčastejšie dôvody takéhoto konania leteckého prepravcu patria ekonomické dôvody ako predaj celkového počtu leteniek na konkrétny let, ktorý podstatne prevyšuje reálny počet miest v lietadle alebo zlučovanie letov dokopy. Práva cestujúceho, ktorému bol odmietnutý nástup na palubu lietadla sú obsiahnuté v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004. Práva, ktoré vyplývajú z Nariadenia sa týkajú cestujúcich, ktorých let odlieta z letiska, ktoré sa nachádza na území Európskej únie alebo cestujúcich, ktorých let odlieta z krajiny mimo EÚ na jej územie, ak je letecký prepravca súčasťou Európskeho spoločenstva.

Základné pravidlo nárokovateľnosti kompenzácie, ktoré vyplýva z Nariadenia je, že ako cestujúci máte platnú a potvrdenú rezerváciu na daný let a že ste sa na odbavenie k danému odletu dostavili v čase, ktoré vopred určil letecký prepravca písomnou formou, cestovná kancelária alebo cestovný agent (vrátane elektronickej formy). Okrem práva na kompenzáciu cestujúcemu vzniká aj právo voľby a právo na starostlivosť, ktoré opisujeme vyššie.

Kedy pri odopretí nástupu na palubu lietadla nárok na kompenzáciu nevzniká? Letecká spoločnosť je oprávnená odoprieť cestujúcemu nástup na palubu lietadla z týchto dôvodov: zdravotné problémy cestujúceho, bezpečnostná situácia, nedostatočné cestovné doklady zákazníka, ochrana letectva (nariadenie polície, armády alebo vlády), nevhodné správanie sa, podozrenie na užitie alkoholu alebo omamných a psychotropných látok, pokročilý stav tehotenstva, neskoré prihlásenie sa cestujúceho na daný let. V týchto prípadoch cestujúcemu nárok na kompenzáciu nevzniká.

Ako požiadať o kompenzáciu?

  • vyplňte náš formulár, ktorý nájdete na konci strany
  • nasledujúci pracovný deň vás kontaktujú naši pracovníci s informáciami o vašom nároku na odškodné
  • zašleme vám formulár na splnomocnenie, aby sme vás mohli pred leteckou spoločnosťou v tomto procese zastupovať
  • v prípade, ak si letecká spoločnosť vyžiada ďalšie prípadné dokumenty, budeme vás kontaktovať
  • o výsledku žiadosti o kompenzáciu budete informovaní hneď po ukončení procesu

Aké sú poplatky za túto službu?

  • v prípade neúspešného procesu o kompenzáciu vám nebudeme účtovať žiadne poplatky
  • Pri úspešnom procese kompenzácie bude našou odmenou 20 % z celkovej čiastky kompenzácie od leteckej spoločnosti

Nezáväzné overenie nároku na kompenzáciu

Kompenzácia za zrušený let
Dôvod podania žiadosti: *
Číslo letu: * Číslo letu obsahuje kód leteckej spoločnosti a číslo, napríklad BA1234
Dátum letu: *
Počet žiadateľov: *
Meno a priezvisko: *
Telefónny kontakt: *
Email: *
Súhlas so spracovaním osobných údajov: * Vyjadrujem svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom prípravy ponuky a vyhlasujem, že sú mi známe moje práva, vrátane práva na odvolanie súhlasu. Viac informácií o ochrane osobných údajov: https://www.nadosah.sk/…bnych-udajov
Kontrolný text z obrázka