Obchodné podmienky

 • Obchodné meno: NADOSAH, spol. s r.o.
 • Miesto podnikania: Weberova 6967/2, 08001 Prešov
 • IČO: 45 329 753
 • Zápis v OR: Os Prešov, Oddiel Sro, Vložka číslo 22379/P
 • Štatutárny orgán: Marek Fecko – konateľ, Miroslav Fecko – konateľ
 • prevádzkovateľ portálov:
 • www.nadosah.sk, www.letenky-sky.sk, www.rezervacie.eu, www.akciove-letenky.sk

I. PREVÁDZKA REZERVAČNÉHO ON – LINE SYSTÉMU A PULTOVÝ PREDAJ LETENIEK NA ADRESÁCH:

 • WEBEROVA 2, 08001 PREŠOV
 • ZOC MAX, VIHORLATSKÁ 2/A, 08001 PREŠOV

1. Spoločnosť NADOSAH, spol. s r.o. prevádzkuje online rezervačný systém na portáloch www.nadosah.sk, www.rezervacie.eu, www.akciove-letenky.sk, www.letenky-sky.sk prostredníctvom ktorého má klient možnosť vyhľadať aktuálne dostupné letecké spojenie podľa zadaných požiadaviek (miesto a dátum odletu / príletu, počet a zloženie pasažierov a iné doplňujúce požiadavky) a zároveň si na jemu vyhovujúcom a vybranom spojení miesto zarezervovať. Zároveň prevádzkuje pultový predaj a rezervácie leteniek, ktorý sa riadi týmito všeobecno obchodnými podmienkami NADOSAH, spol. s r.o. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek kopírovanie článkov, grafiky, obrázkov alebo inej časti webových stránok je zakázané.

2. Klient má možnosť prezerať si aktuálny stav voľných miest v lietadlách a aktuálne ceny 24 hodín denne. Rezerváciu na konkrétny želaný let je možné vykonať v prípade, že želaný odlet je neskôr ako 2 dni odo dňa, kedy si klient rezerváciu želá vykonať. Príklad: dňa 10. apríla nebude možné vykonať rezerváciu na 10., 11., a na 12. apríla. Na tieto dni však bude možné prezerať voľné lety a aktuálne dostupné ceny. V tomto prípade môže klient kontaktovať call centrum a rezerváciu si urobiť telefonicky. Najskoršiu rezerváciu bude možné online vykonať na 13. apríla.

3. Po vytvorení rezervácie je klientovi automaticky vygenerovaný rezervačný kód a zasielané potvrdenie o rezervácii e-mailom. Podľa neho klient má možnosť si skontrolovať svoju rezerváciu letenky. Klient je povinný skontrolovať si rezerváciu na stránke www.checkmytrip.com (stránka je v anglickom jazyku), kde do kolónky „AMADEUS Reservation number“ zadá svoj rezervačný kód (resp. identifikačný kód objednávky) a do kolónky „Passanger's Last name“ zadá svoje priezvisko, resp. priezvisko cestujúceho (bez diakritiky). Neplatí pre letenky spoločnosti Ryanair. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí v rezervácii je klient povinný kontaktovať spoločnosť NADOSAH, spol. s r.o. písomne, emailom alebo telefonicky. Za nezrovnalosť sa pokladá aj nesprávne uvedené meno a priezvisko, resp. zamenené meno s priezviskom. V prípade, že si klient rezerváciu neskontroluje a včas nepožiada o opravu nedostatkov, NADOSAH, spol. s r.o. nezodpovedá za žiadne prípadné straty, ktoré by klientovi takýmto konaním vznikli. Rezervácia je platná do dňa a hodiny, ktorý je uvedený na rezervácii. Do tohto času splatnosti na potvrdení rezervácie je garantovaná len rezervácia konkrétneho miesta v zadanej rezervačnej triede. Cena rezervácie je totiž zo strany leteckej spoločnosti garantovaná len v deň vykonania rezervácie. V ďalších dňoch si letecká spoločnosť vyhradzuje právo na zmenu ceny pod vplyvom kurzu mien alebo zavádzania alebo zvyšovania príplatkov v leteckej doprave. Aktuálnu cenu je preto potrebné si overiť v deň platby na call-centre. Zároveň s potvrdením rezervácie klientovi sú online rezervačným systémom generované a prichádzajú na mail aj orientačné tarifné podmienky leteckej spoločnosti k rezervovanej letenke. Presné znenie tarifných podmienok si je však klient oprávnený vyžiadať telefonicky alebo e-mailom priamo v NADOSAH, spol. s.r.o. ešte pred zaplatením letenky a sú záväzné pri stornovaní alebo pri zmenách letenky. Vyplnením údajov a dokončením rezervácie klient súhlasí so spracovaním poskytnutých osobných údajov za účelom vystavenia letenky.

4. Na každom lete má klient možnosť si priamo vyžiadať sedadlo v lietadle. Neplatí pre letenky spoločnosti Ryanair. Nie všetky letecké spoločnosti a nie na všetky lety a pre všetky tarify však umožňujú automaticky si vopred rezervovať sedadlo v lietadle. V prípade, že rezerváciu sedadla letecký prepravca povoľuje a bude úspešná, klient si potvrdenie rezervácie sedadla môže prekontrolovať po ukončení celej rezervácie na www.checkmytrip.com (stránka je v anglickom jazyku), kde do kolónky „AMADEUS Reservation number“ zadá svoj rezervačný kód (resp. identifikačný kód objednávky) a do kolónky „Passanger`s Last name“ zadá svoje priezvisko, resp. priezvisko cestujúceho (bez diakritiky). V prípade, že rezerváciu sedadla nie je možné previesť online ani telefonicky na call-centre, klient tak môže urobiť až na check-in pred odletom. Klient má tiež možnosť požiadať o špeciálny druh jedla. Nie všetky letecké spoločnosti poskytujú všetky druhy jedál, ktoré sú v ponuke na rezervačných portáloch. Jedlo, ktoré si klient vyberie bude vyžiadané a v prípade, že letecká spoločnosť toto jedlo poskytuje v rámci servisu na palube, bude klientovi potvrdené. V prípade, že letecká spoločnosť toto jedlo neposkytuje, nebude jedlo potvrdené. Či letecká spoločnosť jedlo potvrdila alebo zamietla a z akého dôvodu, si klient môže po ukončení celej rezervácie skontrolovať na www.checkmytrip.com (stránka je v anglickom jazyku), kde do kolónky „AMADEUS Reservation number“ zadá svoj rezervačný kód (identifikačný kód objednávky) a do kolónky „Passanger's Last name“ zadá svoje priezvisko, resp. priezvisko cestujúceho (bez diakritiky).

II. PLATNOSŤ REZERVÁCIE LETENKY

1. V prípade, že klient do doby platnosti rezervácie, resp. do doby, ktorá je stanovená na potvrdení rezervácie ako deň splatnosti a zároveň podľa článku IV bodu 2 neuhradí letenku, rezervácia bude systémom zrušená bez akéhokoľvek nároku klienta na náhradu škody. Cena letenky, ktorú potvrdí systém klientovi pri ukončení rezervácie je garantovaná len v rámci dňa rezervácie, nakoľko letecké spoločnosti si vyhradzujú právo na zmenu ceny v závislosti od kurzu mien voči EUR alebo od zavádzania príplatkov v leteckej doprave. NADOSAH, spol. s r.o. si vyhradzuje právo na odmietnutie vystavenia letenky v prípade, že za cenu letenky uvedenú v potvrdení rezervácie nebude možné letenku vystaviť z dôvodu systémovej chyby.

2. Je nevyhnutné, aby boli všetky osobné údaje vyplnené pravdivo a správne. Tieto informácie slúžia na identifikáciu klienta a jeho rezervácie v ďalšej komunikácii ako i na vystavenie letenky. V prípade, že letecká spoločnosť vyžaduje pre vystavenie letenky doplnenie ďalších dokumentov (číslo pasu, občianskeho preukazu, číslo miles and more karty, kópie občianskeho preukazu, číslo kreditnej karty), bude o tom klient upovedomený telefonicky, alebo e-mailom na poskytnutú e-mail adresu. NADOSAH, spol. s r.o. si vyhradzuje právo na nevystavenie produktu v prípade, že klient takéto doklady nedodá, alebo ich nedodá včas, bez akéhokoľvek nároku na náhradu škody, ktorá by klientovi v prípade nevystavenia produktu vznikla. V prípade uvedenia nepravdivých, resp. neúplných údajov si NADOSAH, spol. s r.o. vyhradzuje právo na okamžité zrušenie rezervácie, resp. úpravu ceny alebo náhradu akýchkoľvek škôd spôsobených uvedením nepravdivých údajov v plnej výške. V tomto prípade NADOSAH, spol. s r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by klientovi vznikli.

3. Pri vystavení dvoch samostatných leteniek, ktorých lety na seba nadväzujú (napr. spoločnosť NIKI do Mníchova, a následne samostatná letenka so spoločnosťou LUFTHANSA do Johannesburgu), žiadna z leteckých spoločností nezodpovedá za prípadné škody, ktoré by boli spôsobené klientovi, ak je niektorý z letov zrušený, alebo má posunutý čas odletu, a tak klient nestihne ďalší prípojový let, taktiež nie je letecká spoločnosť povinná uhradiť náhradnú letenku vo vyhovujúcom čase letu. Za takto spôsobené škody klient nemá nárok na náhradu škody ani zo strany NADOSAH, spol. s r.o. Tieto ustanovenia platia rovnako pre nízkonákladové ako aj klasické letecké spoločnosti.

4. Ak pri letenke, ktorá pozostáva z viacerých úsekov cesty (napr. Košice – Praha – Atlanta a späť Atlanta – Praha – Košice), klient nenastúpi na niektorý úsek, letecká spoločnosť je oprávnená a zruší klientovi všetky ďalšie úseky na letenke, čím cestujúcemu zaniká možnosť ďalšie úseky letu využiť.

III. ZMENA A STORNO LETENKY

1. Rezervácie je možné až do momentu zaplatenia a vystavenia upraviť, zmeniť alebo zrušiť bez poplatkov. Po vystavení letenky podliehajú všetky zmeny a storná tarifným podmienkam danej letenky. NADOSAH, spol. s r.o. si za prípadné storno a zmeny na už vystavených letenkách účtuje administratívny poplatok 40 € / osoba. Storno leteniek nízkonákladových leteckých spoločností nie je možné (Ryanair, EasyJet, Wizzair a mnohé iné.) Administratívne poplatky sa účtujú k sume poplatkov stanovených leteckou spoločnosťou a manipulačným poplatkom NADOSAH, spol. s r.o. za vystavenie letenky. Manipulačný poplatok NADOSAH, spol. s r.o. je vo výške 17 € pri kompletnej rezervácii cez on-line systém; pri rezervácii, ktorá bude spracovaná ručne pracovníkom call-centra a pri zmene / oprave rezervácie môže byť poplatok navýšený. Platí iba pri letenkách vystavených cez AMADEUS. V prípade, že si klient želá vrátiť vracanú sumu poštovou poukážkou, bude mu účtovaný okrem administratívneho poplatku a storno poplatku leteckej spoločnosti navyše poplatok spracovateľský vo výške 7 € (210,88,–Sk). Všetky manipulačné poplatky sú nevratné. V rezervácii pre jednotlivca nie je možné meniť meno cestujúceho za žiadnych okolností. (Výnimkou sú niektoré nízkonákladové letecké spoločnosti, ktoré zmeny umožňujú za poplatok). Je možné len vytvoriť novú rezerváciu podľa aktuálnych cenových podmienok a podľa aktuálnych dostupných letov.

IV. ÚHRADA A REZERVÁCIA LETENKY

1. Klient môže letenky a ostatné služby uhradiť nasledovným spôsobom:

a) Bankovým prevodom / priamym vkladom na účet – buď na základe vygenerovanej zálohovej faktúry, ktorú klient obdrží emailom, ak o ňu požiadal alebo ak nie, úhradou na základe poskytnutých podkladov (číslo účtu, variabilný symbol, popis transakcie). Klient môže celkovú sumu na faktúre uhradiť na ktorýkoľvek účet spoločnosti NADOSAH, spol. s r.o. uvedený na faktúre.

b) prostredníctvom internet bankingu Slovenskej sporiteľni, Tatra banky, ČSOB, VÚB banky a UniCreditBanky.

c) v hotovosti na pobočke v PREŠOVE, ZOC MAX, Vihorlatská 2/A, alebo na Weberovej ulici číslo 2, v PREŠOVE.

d) kreditnou kartou – len pre držiteľov embosovaných kreditných kariet (platobné karty nebudú akceptované). Nie všetky letecké spoločnosti a všetky tarify môžu byť platené kreditnou kartou. V prípade, že si klient zadá tento spôsob úhrady a letenku nebude možné vyplatiť kreditnou kartou, bude mu toto oznámené telefonicky, alebo e-mailom agentom call centra. Klient sa zaväzuje použiť na platbu jedine kreditnú kartu, ktorou je oprávnený disponovať. NADOSAH, spol. s r.o. neručí za reklamácie v prípade, že karta bude zneužitá a všetky škody bude vymáhať od klienta. Platba kreditnou kartou prebieha v dvoch transakciách. Cenu letenky, letiskových poplatkov, poplatok za vystavenie PTA – z kreditnej karty sťahuje priamo letecká spoločnosť. Poplatok za vystavenie letenky, doručenie letenky kuriérskou službou, sú klientovi z kreditnej karty odúčtované samostatnou transakciou. V prípade, že nebude možné uskutočniť ktorúkoľvek transakciu, bude táto skutočnosť klientovi oznámená telefonicky. Predmetnú čiastku je v tomto prípade klient povinný uhradiť ešte v deň oznámenia tejto skutočnosti na niektorý z účtov NADOSAH, spol. s r.o. v súlade s článkom IV bodu 2. týchto všeobecných obchodných podmienok. V opačnom prípade bude rezervácia letu v deň vystavenia letenky zrušená, bez akéhokoľvek nároku klienta na náhradu škody.

2. Klient je povinný letenku uhradiť riadne a včas, podľa dátumu splatnosti na faktúre (v pondelok – piatok do 17:15 hod). Faktúra je uhradená momentom pripísania celkovej fakturovanej čiastky na ktorýkoľvek účet spoločnosti NADOSAH, spol. s r.o. uvedený na faktúre.

3. V prípade, že celková fakturovaná čiastka bude pripísaná na účet spoločnosti po týchto hodinách, NADOSAH, spol. s r.o. nezodpovedá za zrušenie rezervácie, za zmenu cenových, tarifných či iných podmienok letenky.

4. V prípade nedodržania vyššie uvedených podmienok úhrady, resp. neskorej úhrady, bude klientovi pri vracaní platby účtovaný administratívny poplatok vo výške 7 € (210,88,–Sk). Administratívny poplatok vo výške 7 € (210,88,–Sk) bude klientovi účtovaný aj v prípade vracania preplatku k celkovej fakturovanej sume. V prípade, že si klient želá vrátiť preplatok poštovou poukážkou, bude mu účtovaný okrem administratívneho poplatku navyše spracovaťeľský poplatok vo výške 7 € (210,88,–Sk).

5. Zákazník je povinný pri platbe ako variabilný symbol uvádzať číslo faktúry. Neuvedenie správneho variabilného symbolu je považované ako neuhradenie faktúry so všetkými následkami.

6. Zákazník v súlade s § 75 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov súhlasí s tým, aby NADOSAH, spol. s r.o. vyhotovil faktúru elektronicky. Zákazník súhlasí s tým, aby mu takáto faktúra bola zaslaná e-mailom.

7. V prípade, že zákazník požiada o dodanie služieb a vystavenie faktúry s neskorším termínom úhrady, súhlasí, že NADOSAH, spol. s r.o. mu vystaví spoplatnené upomienky vo výške 20 Euro bez DPH za každú neuhradenú faktúru, ktorá nieje vyplatená ani do 20 dní od jej vystavenia. Upomienky budú zasielané v týždňových intervaloch vždy s novou upomienkou, až do úplného vyplatenia faktúry. Maximálny počet spoplatnených upomienok sú 3 za každú omeškanú a nevyplatenú faktúru. Pokiaľ ani v takomto prípade nedôjde k vyplateniu dlhu, NADOSAH, spol. s r.o. pristúpi k vymáhaniu pohľadávok všetkými zákonnými spôsobmi.

8. Klient je oprávnený vytvoriť iba dobromyseľné rezervácie, ktoré sa zaväzuje aj zaplatiť podľa platobných podmienok, ktoré mu budú vygenerované. Vytvorenie všetkých rezervácií je s povinnosťou úhrady. V prípade, že klient vytvorí rezerváciu letenky, ktorú ale z objektívnych príčin nemôže uhradiť, pošle spoločnosti NADOSAH, spol. s r.o. dokumenty, ktoré budú preukazovať danú skutočnosť. V prípade, že klient vytvorí rezerváciu letenky, ktorú následne bez udania dôvodu neuhradí, spoločnosť NADOSAH, spol. s r.o. môže vystaviť klientovi faktúru na úhradu nákladov spojených s vytvorením rezervácie v sume 5 € za každú takúto rezerváciu.

V. DORUČENIE LETENKY

1. Letenky a ostatné produkty budú vystavené a odoslané klientovi ihneď po úhrade, čím sa rozumie pripísanie celkovej sumy za produkt/-y na účet NADOSAH, spol. s r.o.

2. Letenky a ostatné produkty budú klientom doručené nasledovným spôsobom:

a) Elektronické letenky a produkty iných služieb budú doručené klientom e-mailom. Klientovi na preukázanie nároku na služby stačí vytlačené potvrdenie z mailu.

b) Papierové letenky a produkty iných služieb budú klientovi doručené v rámci SR bezplatne prostredníctvom Slovenskej pošty doporučene. NADOSAH, spol. s r.o. nezodpovedá za škody spôsobené klientovi v prípade omeškania zavineného Slovenskou poštou. V prípade záujmu si klient môže priplatiť doručenie kuriérom, pričom cena závisí od konkrétnej zásielky. Pri papierových letenkách možno požiadať o službu – tzv. Prepaid Ticket Advice – vystavenie letenky na letisku pred odletom (PTA). Službu však neposkytujú všetky letecké spoločnosti, preto je nutné požiadať o overenie jej dostupnosti a poplatku za ňu vždy v konkrétnom prípade.

3. Je povinnosťou klienta si minimálne 24 hodín pred odletom skontrolovať svoj let na www.checkmytrip.com (stránka je v anglickom jazyku), kde do kolónky „AMADEUS Reservation number“ zadá svoj rezervačný kód (resp. identifikačný kód objednávky) a do kolónky „Passanger`s Last name“ zadá svoje priezvisko, resp. priezvisko cestujúceho (bez diakritiky). Je to pre prípad, že by letecká spoločnosť zmenila čas odletu alebo let zrušila. NADOSAH, spol. s r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zrušené lety leteckou spoločnosťou alebo za zmenené časy odletov. Všetky prípadné škody si je Klient povinný vymáhať priamo od prepravcu.

VI. OSOBITNÉ PODMIENKY PRE PREDAJ CESTOVNÝCH LÍSTKOV

Obchodné podmienky a zásady predaja cestovných lístkov na autobusové linky predávané spoločnosťou NADOSAH, spol. s.r.o., sú súčasťou zmlúv o sprostredkovaní predaja cestovných medzinárodných lístkov, ktoré sú uzatvorené s prepravnými spoločnosťami. NADOSAH, spol. s.r.o. vystupuje pri uzatvorení zmluvy o preprave medzi klientom a dopravcom iba ako sprostredkovateľ. Uzatvorením zmluvy vznikajú práva a povinnosti priamo cestujúcemu a dopravcovi. Cestujúci si uvedomuje, že NADOSAH, spol. s.r.o. nezaisťuje prepravu ani súvisiace služby a teda zároveň nezodpovedá za ich riadne a včasné splnenie, alebo za prípadné spôsobenie osobnej alebo finančnej ujmy na zdraví alebo majetku cestujúceho. V prípade, ak kupujúci nie je cestujúci, predajca NADOSAH, spol.s.r.o. nezodpovedá za nedostatočné informácie o nástupnom mieste, ktoré sa dostanú (nedostanú) ku cestujúcemu. Akékoľvek reklamácie ohľadne prepravy alebo súvisiacich služieb je oprávnený riešiť dopravca (autobusová spoločnosť). Ak cestujúci učiní reklamáciu prostredníctvom NADOSAH, spol. s.r.o., berie na vedomie, že mu voči NADOSAH, spol. s r.o. nevznikajú akékoľvek nároky, nakoľko tá mu je v reklamácii len nápomocná. Reklamácia spadá výhradne do kompetencie dopravcu a nie je v možnostiach NADOSAH, spol. s.r.o. ovplyvniť dobu vybavenia alebo výsledok reklamácie. Cestovný lístok: na medzinárodné spoje a transfery vystavujeme cestovný lístok na meno a platí pre cestu a spoj uvedený na lístku. Cestovný lístok je neprenosný. Cestujúci sa preukazuje pri autobuse lístkom alebo číslom lístka, podľa toho, ako to dovoľuje prepravná spoločnosť. Zasahovanie do údajov cestovného lístka je neprípustné. Storno lístkov je možné podľa podmienok konkrétnej spoločnosti, s ktorou má cestujúci zakúpený CL. Storno je možné vykonať priamo na našich pobočkách, alebo ak to dovoľuje dopravca, tak aj telefonicky v pracovnom čase, ktorý je uvedený v kontaktoch. Ak cestujúci chce stornovať lístok mimo našich pracovných hodín je povinný kontaktovať priamo dopravcu s ktorým má zakúpený CL. Cestovné lístky si môže prebrať klient osobne na pobočkách NADOSAH, spol. s.r.o., cestovný lístok môže byť zaslaný aj emailom, ak to dopravca umožňuje. V prípade potreby je možné zaslať CL poštou na dobierku, poštovné hradí klient 1 EUR. Storno podmienky po zakúpení cestovných lístkov – INTERBUS, s.r.o. – viac ako 24 hodín do odjazdu spoja je zaúčtovaný storno poplatok vo výške 25% z ceny lístka, menej ako 24 hodín a viac ako 12 hodín do odjazdu spoja je zaúčtovaný storno poplatok vo výške 50% z ceny lístka, menej ako 12 hodín do odjazdu spoja je zaúčtovaný storno poplatok vo výške 100% z ceny lístka; lístok nie je možné ani zmeniť, BRITANNIA CONNECTIONS, s.r.o. – viac ako 48 hodín pred odjazdom spoja je zaúčtovaný storno poplatok vo výške 20% z ceny lístka, menej ako 48 hodín a viac ako 12 hodín do odjazdu spoja je zaúčtovaný storno poplatok vo výške 50% z ceny lístka, menej ako 12 hodín do odjazdu spoja je zaúčtovaný storno poplatok vo výške 100% z ceny lístka, SAD PREŠOV, a.s. – viac ako 48 hodín pred odjazdom spoja je zaúčtovaný storno poplatok vo výške 20% z ceny lístka, menej ako 48 hodín a viac ako 2 hodiny do odjazdu spoja je zaúčtovaný storno poplatok vo výške 50% z ceny lístka, menej ako 2 hodiny do odjazdu spoja nárok na vrátenie cestovného zaniká. CASSOVIA EXPRESS s.r.o. – Lístok je možné stornovať/zmeniť viac ako 24 hodín pred uskutočnením transferu za storno poplatok 5 EUR/osoba/smer. Cestujúci je povinný sa pred nástupom na prepravu spoločnosťou Cassovia Express s.r.o poistiť a bez poistenia nastúpiť na prepravu nemôže. V prípade, že na prepravu nastúpi bez cestovného poistenia, zrieka sa nároku na vzniknuté škody, ktoré mu boli spôsobené dopravcom. V prípade, že cestujúcemu mešká let, čím je ohrozený jeho nástup na prepravu, ten je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi na telefónnom čísle uvedenom na cestovnom lístku vrátane predpokladaného času príletu. Na základe tohto oznámenia cestujúcim dopravca môže pozdržať prepravu o oznámený čas meškania, maximálne však 20 minút od plánovaného času odchodu prepravy alebo cestujúcemu umožní náhradnú prepravu najbližším možným spojom, ak to jeho obsadenosť umožňuje. Na takúto zmenu cestujúci právny nárok nemá. Vodič môže odmietnuť vykonať prepravu alebo nedokončiť začatú prepravu, ak: to neumožňuje technický stav a priepustnosť cesty alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na trase prepravy, najmä v dôsledku poveternostných vplyvov, poškodenia pozemnej komunikácie alebo dopravnej nehody; cestujúci počas prepravy napriek upozorneniu vodiča vo vozidle taxislužby fajčí, konzumuje jedlo a nápoje alebo kŕmi prepravované zviera, alebo na prednom sedadle manipuluje s príručnou batožinou, novinami, mapou alebo inou vecou, ktorou možno obmedziť výhľad vodiča alebo ohroziť vedenie vozidla taxislužby, alebo inak ohrozuje jeho bezpečnosť, znečisťuje interiér vozidla, bezdôvodne mení trasu a cieľ prepravy alebo inak vzbudzuje obavy o bezpečnosť, zdravie a život vodiča alebo spolucestujúcich; cestujúci má batožinu, ktorú vzhľadom na jej početnosť, veľkosť, hmotnosť alebo tvar nie je možné naraz prepraviť, alebo chce prepravovať zvieratá, ktoré vzhľadom na ich veľkosť, početnosť alebo správanie nie je možné prepraviť v priestore pre cestujúcich ani v batožinovom priestore.

Vyplatením a prevzatím cestovného lístka klient súhlasí s údajmi na lístku a bezpodmienečne a bez výhrad príjíma prepravné podmienky dopravnej spoločnosti a všeobecno obchodné podmienky sprostredkovateľa predaja NADOSAH, spol. s.r.o.

Dopravca je oprávnený požadovať od cestujúcich úhradu cestovného za vykonanie prepravy v súlade s príslušnou tarifou a vo forme podľa tohto PP, v prípade ak cestujúci si zakúpi cestovný lístok v inej tarife (cestujúci do 25 rokov) ako mu prislúcha, bude takýto lístok považovaný za neplatný a teda ak bude chcieť cestujúci sa prepraviť tak bude musieť zaplatiť nový cestovný lístok v správnej tarife (cestujúci nad 25 rokov).

VII.VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY PRE PREDAJ UBYTOVANIA

1. Touto časťou všeobecných zmluvných podmienok sa upravujú špecifické vzťahy medzi klientom a spoločnosťou NADOSAH, spol. s r.o., ktoré vzniknú z titulu predaja ubytovania. Na predaj ubytovania sa primerane vzťahujú aj ostatné ustanovenia všeobecných obchodných podmienok pre predaj leteniek a iných produktov, s výnimkou čl. I.

2. Iba dobromyseľné rezervácie sa budú považovať za rezerváciu klienta. V prípade ak NADOSAH, spol. s r.o. posúdi, že rezervácia bola vykonaná v úmysle obsadiť a držať viacero voľných termínov, NADOSAH, spol. s r.o. si vyhradzuje právo rezerváciu zrušiť.

3. Klient je zodpovedný za správnosť všetkých údajov poskytnutých NADOSAH, spol. s r.o. Klient sa zaväzuje uhradiť všetky poplatky, ktoré vzniknú v prípade poskytnutia nesprávnych údajov. Titul, meno, dátumy narodenia detí sa musia zhodovať zo zápisom uvedenom v cestovnom pase alebo/a občianskom preukaze. V prípade, že údaje v potvrdení rezervácie nie sú správne, klient sa zaväzuje bezodkladne o tom informovať NADOSAH, spol. s r.o.

4. Špeciálna požiadavka na hotel ako napr. nefajčiar, susediace alebo prepojené izby budú prijaté, ale NADOSAH, spol. s r.o. nemôže garantovať ich splnenie. Izby pre handicapovaných majú zvyčajne zabezpečený prístup s vozíkom, ale nie sú nevyhnutne vybavené prvkami pre vážne telesne postihnutých.

5. NADOSAH, spol. s r.o. vystaví klientovi voucher, ktorý obsahuje rezervačné číslo. Povinnosťou klienta je preukázať sa na recepcii hotela platným Voucherom, ktorý potvrdzuje jeho nárok na ubytovanie.

6. Vo väčšine hotelov je možné sa ubytovať najskôr o 14 00 hod, ale v niektorých krajinách najmä v USA to môže byť aj neskôr ako o 16 00 hod. Príchod klienta na hotel neskorší ako 18:00 miestneho času odporúčame nahlásiť vopred, pri rezervácii. Hotely sú oprávnené uvoľniť izby (zrušiť rezervácie) ak sa klient neubytuje do 05 00 hod. (miestneho času) dňa nasledujúceho po dni, v ktorom mal prísť.

7. NADOSAH, spol. s r.o. vyvíja v spolupráci s partnermi maximálne úsilie k tomu, aby poskytoval iba správne informácie a správy o hoteloch. NADOSAH, spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek škodu pokiaľ by sa preukázalo, že informácie alebo správy o hoteloch sú nesprávne alebo neúplné.

8. Reklamácie týkajúce sa ubytovania by sa mali oznamovať okrem NADOSAH, spol. s r.o. aj priamo hotelu, alebo dodávateľovi služieb na mieste. NADOSAH, spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za problémy, ktoré mohli byť odstránené počas pobytu klienta pokiaľ by o nich upovedomili hotel alebo dodávateľa služieb. Klient je povinný o každej reklamácií informovať NADOSAH, spol. s r.o. do 28 dní odo dňa kedy došlo k udalosti, ktorá viedla klienta k reklamácii a dodať všetky podklady dokumentujúce predmet reklamácie.

9. NADOSAH, spol. s r.o. pri zabezpečení ubytovania koná a vystupuje výlučne ako sprostredkovateľ. Z tohto dôvodu NADOSAH, spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za osobnú ujmu, chorobu, škodu na majetku, inú stratu, výdavky akejkoľvek povahy, ktoré vznikli priamo alebo nepriamo z dôvodu konania hotela alebo iného dodávateľa služieb poskytujúceho alebo vykonávajúceho službu rezervovanú prostredníctvom NADOSAH, spol. s r.o.

10. Spoločnosť NADOSAH, spol. s r.o. týmto prehlasuje, že akékoľvek hodnotenia ubytovacích zariadení uvedené v informáciách o hoteloch (napr. hviezdičkové označenie hotela) neboli vykonané a nemusia byť v súlade s vyhláškou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 419/2001 Z.z., ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried.

11. Klient pri rezervácií ubytovania si je vedomý toho, že služba ubytovanie je predávaná ako samostatná služba. To platí aj v prípade, ak je ubytovanie rezervované spolu s letenkou, poistením alebo inou službou a sú uvedené v jednej rezervácií, príp. na jednej faktúre. Takáto objednávka viacerých služieb sa nemôže považovať za zájazd, ale všetky služby vystupujú samostatne. Spoločnosť NADOSAH, spol. s r.o. neberie zodpovednosť za prípadnú finančnú či nefinančnú ujmu, ktorá vznikne zákazníkovi z dôvodu zmeny či zrušenia letu a nečerpania zvyšných objednaných služieb (najmä ubytovania a poistenia).

12. Zrušenie neuhradenej rezervácie ubytovania je bezplatné.

13. NADOSAH, spol. s r.o. môže odmietnuť vystavenie ubytovacích poukazov (voucherov) v prípade, že spoločnosť je od svojho dodávateľa informovaná o chybách na rezervácií ubytovania, ktoré mohli nastať počas vytvárania rezervácie. Jedná sa o chyby: zmena typu izby, zmena stravovania, zmena v mestských poplatkoch, zmena v ubytovacích poplatkoch a iné. Spoločnosť vyvinie maximálne úsilie, aby nedostatky boli odstránené. Pokiaľ však nebude môcť dôjsť k náprave a klient so zmenou nesúhlasí, spoločnosť mu bez obratom vráti plnú sumu ubytovania, za predpokladu, že rezervácia je v povolenom storno termíne.

14. Po vystavení vouchera podliehajú všetky zmeny a storná podmienkam daného hotela, či hotelovej siete. NADOSAH, spol. s r.o. si za prípadné storno a zmeny na už vystavených voucheroch (poukazoch) účtuje administratívny poplatok 33 € (602,52,–Sk) / voucher.

V rezervácii pre jednotlivca nie je možné meniť meno cestujúceho za žiadnych okolností. Je možné len vytvoriť novú rezerváciu podľa aktuálnych cenových podmienok a podľa aktuálnych dostupných možností ubytovania. Zmena mena pre jednotlivca na voucheri nie je možná, prípadne závisí od podmienok daného hotela.

15. Tieto podmienky sú platné od 1.1.2010, sú k dispozícií na www stránkach NADOSAH, spol. s r.o. a v tlačenej forme na sídle spoločnosti NADOSAH, spol. s r.o., Weberová 6967/2, 08001, Prešov.

VIII.VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY PRE PREDAJ AKCIOVÝCH POBYTOV

1.Objednávka akciových pobytov sa stáva záväznou po potvrdení a odoslaní platby za vybrané služby.

2.Platba za akciové pobyty môže byť zrealizovaná platobnou / kreditnou kartou, prípadne prevodom na niektorý z účtov spoločnosti NADOSAH spol. s r.o.

3.Spoločnosť NADOSAH spol. s r.o. zašle po úspešnom zrealizovaní úhrady za služby klientovi mail s oznámením, že platba prebehla úspešne. Rezervovanie objednaných služieb bude klientovi potvrdené emailom najneskôr do dvoch pracovných dní (v rámci otváracích hodín spoločnosti NADOSAH spol. s r.o.). Pokyny k vycestovaniu (voucher, letenky, prípadne ďalšie potrebné dokumenty) budú klientovi zaslané približne 7 dní pred odletom.

4.Spoločnosť NADOSAH spol. s r.o. nezodpovedá za zmenu časov odletov zo strany leteckej spoločnosti po zakúpení letenky. Zároveň si vyhradzuje právo na zmenu hotela z dôvodu výpredajnosti kapacít. Po zmene bude kvalita hotela a štandard rovnaký, alebo vyšší ako v pôvodnej ponuke. Objednávka sa po potvrdení a zaplatení stáva záväznou a nestornovateľnou. Po jej potvrdení nie je možné vykonať žiadne zmeny v rezervácii. Storno objednaných služieb po zakúpení nie je možné. Údaje o cestujúcich je potrebné zadať presne tak ako sú zapísané v cestovnom doklade. Zmena mena po potvrdení rezervácie nie je možná.

5.Všetky uvedené služby v akciových pobytoch sú samostatné služby od rôznych dodávateľov, skombinované do jedného balíka za zvýhodnenú cenu. Spoločnosť NADOSAH spol. s r.o. nemá kontrahované žiadne z uvedených služieb a ich dostupnosť je kontrolovaná počas celého času zverejnenia ponuky. Po uhradení vybraného akciového pobytu, spoločnosť NADOSAH spol. s r.o. bezodkladne zabezpečí vystavenie všetkých dokladov pre akciový pobyt, vrátane elektronických leteniek, ubytovacích poukazov a poukazov na extra služby pokiaľ sú súčasťou balíka. Vystavením elektronických leteniek, ubytovacích poukazov a poukazov na extra služby sa spoločnosť NADOSAH spol. s r.o. zaručuje, že všetky uvedené služby boli v plnej sume vyplatené organizátorovi leteckého spojenia, ubytovaciemu zariadeniu či dodávateľovi doplnkových služieb.

IX. VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY PRE UZATVÁRANIE CESTOVNÉHO POISTENIA

1. Spoločnosť NADOSAH, spol. s r.o. je na základe mandátnych zmlúv uzatvorených medzi poisťovňami UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, ERV Evropská pojišťovna, a. s. Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8 (ďalej ako „poisťovne") a NADOSAH, spol. s r.o. oprávnená uzatvárať pre klientov poistky o cestovnom poistení. Poistná zmluva sa považuje za uzavretú dňom, kedy spoločnosť NADOSAH, spol. s r.o. obdržalala celú sumu poistného. Presný rozsah krytia a podmienky sú uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach poisťovní a Zmluvných dojednaniach poisťovne pre cestovné poistenie, ktoré sú dostupné na internetovom portáli www.nadosah.sk. Klient po uzavretí poistnej zmluvy obdrží Potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy a kartu klienta.

2. Klient berie na vedomie, že poistný vzťah vzniká priamo medzi klientom a poisťovňou. V jednaní o odškodnení poistnej udalosti je poisťovňa v priamom vzťahu ku klientovi a NADOSAH, spol. s r.o. neprináleží posudzovať existenciu, prípadne výšku uplatňovaných nárokov z tohto vzťahu. Klient týmto berie na vedomie, že akékoľvek nároky vyplývajúce z poistného vzťahu si bude uplatňovať priamo u poisťovateľa. S ohľadom na § 1 ods. 1 písm. g) zákona č. 340/2005 Z.z. o sprostredkovaní poistenia v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o sprostredkovaní poistenia“) NADOSAH, spol. s r.o. prehlasuje, že zákon o sprostredkovaní poistenia sa nevzťahuje na vyššie uvedené sprostredkovanie poistenia.

3. Klient berie na vedomie, že žiadne poistné produkty nie sú automaticky zarátané do akýchkoľvek nami ponúkaných služieb vrátane leteniek, autobusových lístkov, ubytovania, zájazdov a iných. Spoločnosť NADOSAH, spol. s r.o. poskytne všetky dostupné informácie o poistných produktoch iba na žiadosť klienta.

X. VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY PRE SPROSTREDKOVA­NIE VÍZ

1. Spoločnosť NADOSAH, spol. s r.o. v rámci svojich poskytovaných služieb sprostredkováva služby spojené so zabezpečením a vybavením turistických víz. V prípade záujmu klienta o vybavenie víz, klient zašle svoju požiadavku e-mailom na adresu info@nadosah.sk, alebo vyplní kontaktný formulár umiestnený na www.nadosah.sk/viza , alebo ju oznámi telefonicky alebo osobne. Klient je povinný spoločnosti NADOSAH, spol. s r.o. doručiť všetky požadované doklady a dokumenty pre zabezpečenie víz. Doručovanie dokladov a písomností spojených s vybavením víz bude realizované poštou, alebo osobne klientom na predaných miestach spoločnosti.

Doručením všetkých potrebných dokladov a dokumentov, klient súhlasí so spracovaním osobých údajov.

NADOSAH, spol. s r.o. pri zabezpečení víz koná a vystupuje výlučne ako sprostredkovateľ. Z tohto dôvodu NADOSAH, spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody, ktoré klientovi vzniknú v dôsledku neudelenia víz príslušnou ambasádou. Pokiaľ ide o zrušenie zadanej objednávky na vybavenie víz klientom, je potrebné objednávku zrušiť najneskôr do doby, kým budú všetky písomnosti predložené jednotlivým zastupiteľským úradom. Poplatky za vybavenie víz sú nenávratné bez ohľadu na úspešnosť udelenia víz. NADOSAH, spol. s r.o. nezodpovedá za pravdivosť údajov poskytnutých klientom a nie je povinná správnosť a pravdivosť údajov klienta kontrolovať a overovať. NADOSAH, spol. s r.o. negarantuje vydanie víz príslušnou ambasádou, a to ani v prípade letenky zakúpenej klientom prostredníctvom rezervačného systému nadosah.sk, čas a lehoty pri vydávaní víz sa spravujú pravidlami príslušnej ambasády.

XI. VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY PRE PRIJÍMANIE PLATOBNÝCH KARIET

1. Spoločnosť NADOSAH, spol. s r.o si vyhradzuje právo neprijať zákazníkovú platobnú kartu vtedy, ak predajca uzná že táto transakcia je nerentabilná.

XII. OSOBNÉ ÚDAJE KLIENTA A ICH OCHRANA

1. Klient prehlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“) dobrovoľne súhlasí, aby NADOSAH, spol. s r.o. spracúval jeho osobné údaje, ktoré poskytol pri rezervácií produktov prostredníctvom NADOSAH, spol. s r.o.(ďalej ako „osobné údaje“). V prípade, že je klientom fyzická osoba, pri kúpe letenky a ostatných služieb uvádza svoje meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska s PSČ spravidla prvého cestujúceho na rezervácii, štát, číslo telefónu a emailovú adresu. Pokiaľ si zakupuje aj akékoľvek poistenie, je potrebné udávať aj dátum narodenia. Ak je klientom právnická osoba alebo živnostník, uvádza v poslednom kroku rezervácie navyše fakturačné údaje, t.j. svoje obchodné meno, adresu sídla s PSČ, IČO, DIČ, IčDPH. V prípade, že letecká spoločnosť vyžaduje pre vystavenie letenky doplnenie ďalších údajov a dokumentov (číslo pasu, občianskeho preukazu, číslo vernostnej karty danej leteckej spoločnosti (ako napr. Miles and More karty), kópie občianskeho preukazu, číslo kreditnej karty), bude o tom klient upovedomený telefonicky alebo e-mailom na poskytnutú e-mailovú adresu. NADOSAH, spol. s r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade, že klient takéto doklady nedodá alebo ich nedodá včas, bez akéhokoľvek nároku na náhradu škody, ktorá by klientovi v prípade nevystavenia produktu vznikla. V prípade uvedenia nepravdivých, resp. neúplných údajov si NADOSAH, spol. s r.o. vyhradzuje právo na okamžité zrušenie rezervácie, resp. úpravu ceny alebo náhradu akýchkoľvek škôd spôsobených uvedením nepravdivých údajov v plnej výške. V tomto prípade NADOSAH, spol. s r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by klientovi vznikli.

2. NADOSAH, spol. s r.o. spracúva osobné údaje Klienta za účelom plnenia svojich záväzkov voči Klientovi vyplývajúcich zo zmluvy podľa zákona o ochrane osobných údajov, a to najmä pri vystavení faktúry/daňového dokladu, kontaktovaní Kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky, doručením objednaného tovaru a služby, vybavením prípadnej námietky a sťažnosti, zasielania informácii o akciových ponukách a novinkách.

3. NADOSAH, spol. s r.o. vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. NADOSAH, spol. s r.o. vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať, súhlas klienta je založený výlučne na dobrovoľnosti.

4. NADOSAH, spol. s r.o. spracúva osobné údaje Klienta v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa/adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, číslo cestovného dokladu alebo iné osobné údaje nevyhnutné pre plnenie povinností zo zmluvy.

5. Klient má kedykoľvek právo na opravu, výmaz, obmedzenie spracúvania, prenosnosť, odvolanie alebo právo namietať spracúvania osobných údajov zaslaním žiadosti na e-mail: info@nadosah.sk.

6. NADOSAH, spol. s r.o. zverejňuje niektoré osobné údaje tretím subjektom výlučne pre potreby vystavenia letenky, obstarania zájazdu, ubytovania, parkovania, transferu a sprostredkovania poistenia.

7. Klient týmto udeľuje NADOSAH, spol. s r.o. súhlas s kopírovaním a skenovaním úradných dokladov potrebných pre overenie a potvrdenie údajov poskytnutých NADOSAH, spol. s r.o. pri rezervácii letenky, zájazdu, ubytovania alebo poistenia.

8. Klient prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé a že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin. 9. NADOSAH, spol. s r.o. si vyhradzuje právo na overenie poskytnutých informácií o kreditnej karte v príslušnom call-centre banky alebo spoločnosti, ktorá kreditnú kartu vydala. 9. Bližšie informácie o nakladaní s osobnými údajmi sú uvedené v sekcii „ochrana osobných údajov“.

XIII. VYHLÁSENIE ZÁKAZNÍKA

 • 1. Klient uzavretím zmluvy potvrdzuje, že súhlasí, aby sa práva a povinnosti klienta i NADOSAH, spol. s r.o. spravovali podľa týchto obchodných podmienok.
 • 2. NADOSAH, spol. s r.o. vystupuje pri uzatvorení zmluvy o preprave medzi klientom a dopravcom iba ako sprostredkovateľ. Uzatvorením zmluvy vznikajú práva a povinnosti priamo cestujúcemu a dopravcovi. Cestujúci si uvedomuje, že NADOSAH, spol. s r.o. nezaisťuje prepravu ani súvisiace služby a teda zároveň nezodpovedá za ich riadne a včasné splnenie, alebo za prípadné spôsobenie osobnej alebo finančnej ujmy na zdraví alebo majetku cestujúceho. Akékoľvek reklamácie ohľadne prepravy alebo súvisiacich služieb je oprávnený riešiť dopravca (letecká, autobusová prípadne iná spoločnosť). Ak cestujúci učiní reklamáciu prostredníctvom NADOSAH, spol. s r.o., berie na vedomie, že mu voči NADOSAH, spol. s r.o. nevznikajú akékoľvek nároky, nakoľko tá mu je v reklamácii len nápomocná. Reklamácia spadá výhradne do kompetencie dopravcu a nie je v možnostiach NADOSAH, spol. s r.o. ovplyvniť dobu vybavenia alebo výsledok reklamácie.
 • 3. Odoslaním kontaktných formulárov zo stránok, ktoré spravuje NADOSAH, spol. s r.o. návštevník súhlasí, že jeho emailová adresa môže byť použitá na zasielanie občasných reklamných letákov, výlučne zo spoločnosti NADOSAH, spol. s r.o.
 • 4. NADOSAH, spol. s r.o. zodpovedá iba za splnenie svojich povinností týkajúcich sa uzatvorenia zmluvy. Akékoľvek reklamácie týkajúce sa týchto služieb NADOSAH, spol. s r.o. je klient povinný doručiť písomne na adresu NADOSAH, spol. s r.o. bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní odo dňa vzniku vady. Na podanú reklamáciu dostane klient odpoveď najneskôr do 28 dní od jej doručenia.
 • 5. Je povinnosťou klienta si prekontrolovať správnosť údajov v rezervácii a následne vo vystavenej letenke, alebo autobusovom lístku pri ich prevzatí. Prevzatím letenky, itinerára alebo cestovného lístka vyslovuje súhlas s uvedenými údajmi. Je tiež v záujme klienta oboznámiť sa s podmienkami pre zmenu či storno už vystavenej letenky, autobusového lístka či ubytovania.
 • 6. Klient berie na vedomie, že NADOSAH, spol. s r.o. nie je povinná zisťovať prípadné zmeny v rezervácii pred zakúpením letenky, alebo autobusového lístka či zmeny podmienok prepravy po zakúpení letenky, alebo cestovného lístka a tieto informácie oznamovať klientovi. Tieto informácie je povinná podať len v prípade, ak sú jej oznámené dopravcom. Preto je povinnosťou klienta si pred odletom skontrolovať svoj let na www.checkmytrip.com (stránka je v anglickom jazyku, nieje možné tu kontrolovať letenky Ryanair), kde do kolónky „AMADEUS Reservation number“ zadá svoj rezervačný kód (resp. identifikačný kód objednávky) a do kolónky „Passanger`s Last name“ zadá svoje priezvisko, resp. priezvisko cestujúceho (bez diakritiky).

XIV. REKLAMÁCIE

 1. Klient berie na vedomie, že vzhľadom na skutočnosť, že Nadosah, spol. s r.o. nie je poskytovateľom leteckej prepravy, ubytovania, autobusovej prepavy a inej prepravy alebo iných produktov ponúkaných zo strany Nadosah, spol. s r.o. najmä prostredníctvom internetových stránok a činnosti Nadosah, spol. s r.o. sú obmedzené výlučne na zabezpečenie rezervácie produktu u konkrétneho poskytovateľa alebo ním poverenej osoby, Nadosah, spol. s r.o. je príslušná na riešenie reklamácie výlučne vo vzťahu k riadnemu zabezpečeniu a vykonaniu rezervácie klientom požadovaného produktu.
 2. Ak cestujúci podá reklamáciu prostredníctvom Nadosah, spol. s r.o., ktorá sa vzťahuje a je ju príslušný riešiť dodávateľ konkrétneho produktu, berie na vedomie, že mu voči Nadosah, spol. s r.o. nevznikajú akékoľvek nároky, pretože tá mu je v reklamácii len nápomocná. Takúto reklamáciu Nadosah, spol. s r.o. postúpi príslušnému dodávateľovi a informuje o tejto skutočnosti klienta. Dobu vybavenia alebo výsledok reklamácie nemá možnosť Nadosah, spol. s r.o. ovplyvniť a za splnenie lehôt a podmienok pre vybavenie reklamácie zodpovedá výlučne dodávateľ produktu.
 3. Nadosah, spol. s r.o. zodpovedá iba za splnenie svojich povinností týkajúcich sa rezervácie klientom požadovanej služby. Akékoľvek reklamácie týkajúce sa týchto služieb Letenky.sk je klient povinný doručiť písomne na adresu Nadosah, spol. s r.o. bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní odo dňa vzniku chyby. Klient je povinný v reklamácii uviesť pravdivé údaje a všetky informácie týkajúce sa poskytnutia reklamovanej služby, ako aj dodať všetky podklady dokumentujúce predmet reklamácie. Nadosah, spol. s r.o. potvrdí klientovi prijatie reklamácie. Ak nie je možné vybaviť reklamáciu klienta skôr, Nadosah, spol. s r.o. vybaví reklamáciu a upovedomí o jej výsledku klienta najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia. V prípade, ak nie je možné reklamáciu vybaviť na základe klientom uvedených skutočností, Nadosah, spol. s r.o. o tejto skutočnosti upovedomí klienta a vyžiada ďalšie informácie alebo podklady potrebné pre vybavenie reklamácie, ktoré je klient povinný Nadosah, spol. s r.o.bez zbytočného odkladu poskytnúť.
 4. Klient berie na vedomie, že celé reklamačné konanie podľa tejto časti obchodných podmienok prebieha prostredníctvom elektronickej pošty, ak nebolo v konkrétnom prípade určené zo strany Nadosah, spol. s r.o. alebo klientom požadované inak.
 5. O výsledku reklamácie bude klient informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom, v ktorom mu bude doručený oficiálny výsledok vybavenia jeho reklamácie.
 6. Ďalšie podmienky týkajúce sa reklamácie pre jednotlivé produkty sú uvedené v bližšie v príslušnej časti týchto obchodných podmienok.

XV. Riešenie spotrebiteľských sporov prostredníctvom európskej platformy RSO

V prípade, že Klient nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, Klient má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť Klienta podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Klientom, Klient má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rovnako aj nároky NADOSAH, spol. s r.o. voči Klientovi môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); Klient má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Klient môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 • POZNÁMKA

Pre dopravu cestujúcich na linkách, ktorých cieľové letisko alebo zastávka leží v inej krajine ako je krajina odletu, platí Varšavský dohovor, ktorý vo väčšine prípadov obmedzuje zodpovednosť dopravcu za usmrtenie alebo ujmu na zdraví, ako aj za stratu a poškodenie batožiny. Pozri tiež poznámku s nadpisom „Advice to International passengers on Limitation of Liability“ a „Notice of baggage Liability Limitations“.

 • PODMIENKY DOPRAVNEJ ZMLUVY

Pod výrazom „letenka“ používaným v tejto zmluve, rozumieme : letenka je zmluva medzi klientom/cestujúcim a leteckou spoločnosťou (leteckým prepravcom) o zabezpečení prepravy cestujúceho a jeho batožiny a prípadne aj ďalších služieb spojených s touto prepravou, a to v rozsahu uvedenom na letenke a batožinový lístok, jej súčasťou sú tieto podmienky a poznámky; „dopravcom“ rozumieme všetkých leteckých dopravcov, ktorí dopravujú, alebo sa zaväzujú dopraviť cestujúceho alebo jeho batožinu podľa tejto letenky, alebo vykonávajú akékoľvek služby súvisiace s touto leteckou dopravou. „Varšavský dohovor“ je Dohovorom o zjednotení niektorých pravidiel v medzinárodnej leteckej doprave, podpísaný vo Varšave dňa 12. októbra 1929, alebo rovnaký dohovor, pozmenený Haagskym protokolom zo dňa 28. septembra 1955, podľa toho, ktorý z nich môže byť použitý. Doprava, vykonaná podľa tejto letenky, sa riadi pravidlami a obmedzeniami zodpovednosti stanovenými Varšavským dohovorom s výnimkou dopravy, ktorá v zmysle tohoto dohovoru nie je pokladaná za „medzinárodnú dopravu“. Pokiaľ to nie je v rozpore s vyššie uvedeným, doprava a iné služby, poskytnuté každým dopravcom sa riadia (i) ustanoveniami uvedenými v tejto letenke, (ii) platnými tarifami, (iii) dopravnýmipod­mienkami a príslušnými predpismi dopravcu, ktoré sú ich súčasťou (a sú k dispozícii na požiadanie v kanceláriách dopravcu), s výnimkou dopravy medzi miestom v Spojených štátoch amerických alebo Kanadou a ktorýmkoľvek iným miestom mimo ich územia, na ktoré sa vzťahujú tarify platné v týchto krajinách. Názov dopravcu môže byť na letenke uvedený v skratke; plný názov a jeho skratka je uvedený v tarifách dopravných podmienkach, predpisoch alebo v letových poriadkoch dopravcu; adresou dopravcu je letisko odletu vyznačené vedľa prvej skratky názvu dopravcu v letenke; zmluvné zastávky sú miesta označené v tejto letenke alebo miesta uvedené v letových poriadkoch dopravcu ako pravidelné zastávky na ceste cestujúceho; doprava, ktorá má byť vykonaná podľa tejto letenky postupne niekoľkými dopravcami, sa považuje za jediný úkon. Pri vystavovaní letenky na dopravcu na tratiach iného leteckého dopravcu koná letecký dopravca, ktorý vystavuje letenku iba ako jeho sprostredkovateľ. Akékoľvek vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti dopravcu sa bude vztahovať na sprostredkovateľa, zamestnanca a zástupcu dopravcu a rovnako na každú osobu, ktorej lietadlo použil dopravca na dopravu, ako aj na jej sprostredkovateľa, zamestnanca a zástupcu a pôjde v ich prospech. Zapísané batožiny budú vydané držiteľovi batožinového lístka. Pri poškodení batožiny v medzinárodnej preprave sa toto musí písomne ohlásiť dopravcovi ihneď po zistení škody a to najneskôr do siedmych dní odo dňa prijatia batožiny; pri oneskorení musí byť sťažnosť uplatnená najneskôr do 21 dní odo dňa výdaja batožiny. Pokiaľ ide o vnútroštátnu prepravu, pozri tarify alebo prepravné podmienky. Táto letenka je platná pre dopravu po dobu jedného roka odo dňa vystavenia, pokiaľ nie je stanovené inak v tejto letenke, v tarifoch dopravcu, dopravných podmienkach alebo príslušných predpisoch dopravcu. Cestovné za dopravu podľa tejto letenky podlieha zmene pred začatím dopravy. Dopravca má právo odmietnuť dopravu v prípade, že nebolo zaplatené príslušné cestovné. Dopravca sa vynasnaží podľa svojich možností dopraviť cestujúcich a batožinu čo najrýchlejšie; časy uvedené v letových poriadkoch, alebo kdekoľvek inde, nie sú zaručené a netvoria súčasť tejto zmluvy. Dopravca sa môže bez predchádzajúceho oznámenia dať zastúpiť inými dopravcami, alebo použiť iné lietadlo a môže v prípade nutnosti zmeniť alebo vynechať miesta pristátí uvedené na letenke. Letové poriadky môžu byť zmenené bez predchádzajúceho oznámenia. Dopravca nezodpovedá za stihnutie spojenia. Cestujúci sa musí podriadiť úradným cestovným predpisom, musí predložiť výstupné, vstupné a iné požadované doklady a musí sa dostaviť na letisko do doby stanovenej dopravcom alebo, pokiaľ nie je táto doba stanovená, dostatočne včas, aby mohli byť vybavené formality súvisiace s odletom. Žiadny sprostredkovateľ, zamestnanec alebo zástupca dopravcu nie je oprávnený meniť, upravovať alebo zrušiť ktorékoľvek ustanovenia tejto zmluvy. PREPRAVCA SI VYHRADZUJE PRÁVO ODMIETNUŤ PREPRAVU AKEJKOĽVEK OSOBE, KTORÁ PRI ZÍSKANÍ LÍSTKA PORUŠILA PLATNÉ ZÁKONY, ALEBO TARIFY, PREDPISY ČI NARIADENIA PREPRAVCU. Vydané Prepravcom, ktorého meno sa nachádza v časti „Issued by“ na čelnej strane cestovného lístka a batožinového lístka. PODLIEHA TARIFNÝM PREDPISOM.

 • OZNÁMENIE PRE MEDZINÁRODNÝCH PASAŽIEROV O OBMEDZENOM RUČENÍ

Pasažierom na ceste, ktorej súčasťou je konečná destinácia alebo zastávka v krajine inej, než je krajina pôvodu, sa oznamuje, že ustanovenia zmluvy známej ako Varšavský dohovor môžu byť použiteľné pre celú cestu, vrátane akejkoľvek jej časti úplne v krajine pôvodu alebo destinácie. Pre takýchto pasažierov na ceste do, z alebo na mieste odsúhlasenej zastávky v Spojených štátoch amerických, Dohoda a špeciálne kontrakty o preprave premietnuté do príslušných taríf ustanovujú, že ručenie určitých prepravcov, účastníkov v takýchto špeciálnych kontraktoch, za smrť pasažierov alebo ich zranenie vo väčšine prípadov preukázaného poškodenia je obmedzené tak, že neprekročí 75000USD za pasažiera, a že toto ručenie až po túto hraničnú sumu nebude závisieť od nedbalosti na strane prepravcu. Pre takýchto pasažierov cestujúcich prostredníctvom prepravcu, ktorý nie je účastníkom takýchto špeciálnych kontraktov, alebo ktorí nie sú na ceste do, z, alebo nemajúzastávku v odsúhlasenom mieste zastávky v Spojených štátoch amerických, je ručenie prepravcu za smrť alebo zranenie pasažierov vo väčšine prípadov obmedzené na približne 10000 alebo 20000 USD. Mená prepravcov – účastníkov takýchto špeciálnych kontraktov sú k dispozícii pri predajniach lístkov týchto prepravcov a sú na požiadanie k dispozícii na nahliadnutie. Dodatočné zabezpečenie možno obvykle získať poistením sa u súkromnej spoločnosti. Takéto poistenie nie je ovplyvnené žiadnym obmedzením ručenia prepravcu na základe Varšavského dohovoru alebo podobných špeciálnych prepravných kontraktov. Ďalšie informácie získate u zástupcov Vašej leteckej či poisťvacej spoločnosti. Poznámka: Obmedzenie ručenia nad 75 000 USD zahŕňa zákonné poplatky a výdavky s výnimkou vznesenia nároku v štáte, kde existuje ustanovenie o osobitnom priznaní zákonných poplatkov a výdavkov; v takomto prípade bude hraničnou hodnotou 58 000 USD bez zákonných poplatkov a výdavkov.

 • OZNÁMENIE O VLÁDOU VYBERANÝCH TAXÁCH A POPLATKOCH

Cena tejto letenky môže zahŕňať taxy a poplatky, ktoré sú vyberané v leteckej doprave vládnymi úradmi. Tieto taxy a poplatky, ktoré môžu predstavovať významnú časť ceny leteckej dopravy sú buď zahrnuté v cestovnom, alebo sú oddelene uvedené v rubrikách „TAX/FEE/CHARGE“. Zároveň môže byť cestujúci požiadaný o zaplatenie táx a poplatkov, ktoré ešte neboli vybrané. Nasledujúca poznámka sa nevzťahuje na letenky predané v Spojených štátoch amerických pre prepravu vzchádzajúcu z USA .

 • ZAMIETNUTIE NÁSTUPU

V krajinách, kde sú v platnosti Kompenzačné predpisy pre odmietnutie nástupu, prepravcovia používajú kompenzačné plány pre pasažierov s potvrdenou rezerváciou, ktorým bol zamietnutý nástup kvôli nedostupnosti sedadiel z dôvodu preknihovania letu. Podrobnejšie informácie o týchto plánoch sú k dispozícii v kanceláriách leteckých spoločností. V prípade nevyužitia prvého letového úseku letenky príde k automatickému zrušeniu ďalších letov letenky zo strany prepravcu.

 • ČASY PRE ODBAVENIE

Časy uvedené na tejto letenke, alebo v letovom pláne (ak sú uvedené) predstavujú čas odletu lietadla. Časy pre check-in (predodletová registráciu), ako ich uvádza prepravca alebo letový poriadok, predstavujú najneskorší čas, kedy môžu byť pasažieri prijatí pre odcestovanie, a ktorý zohľadňuje čas potrebný na vybavenie všetkých potrebných formalít. Lety nemožno zdržať kvôli pasažierom a oneskoreným príchodom a v týchto prípadoch nie je možné žiadne prevzatie zodpovednosti. Obvyklý začiatok check-inu je 2–3 hodiny pred odletom (čo je aj odporúčaný príchod na letisko), koniec check-inu je spravidla 45 minút pred odletom.

 • PREDMETY, KTORÝCH PREPRAVA JE ZAKÁZANÁ

Preprava nižšie uvedených nebezpečných predmetov v batožine cestujúcich je z bezpečnostných dôvodov zakázaná: Stlačené plyny – (zmrazené na veľmi nízke teploty, horľavé, nehorľavé a jedovaté); ako propánbután, tekutý dusík, kyslík vrátane akvalungov. Žeraviny ako kyseliny a zásady, mokré batérie a ortuť. Výbušniny, munícia a pyrotechnický materiál. Zápalné tekutiny a pevné látky – zapaľovače a náplne do zapaľovačov, ZÁPALKY, náterové hmoty a riedidlá. Rádioaktívny materiál Bezpečnostné schránky a kufríky s inštalovaným bezpečnostným zariadením. Oxidačné činidlá ako chlórové vápno a peroxidy. Jedy a infekčné látky ako insekticídy, herbicídy a živý vírusový materiál. Iné nebezpečné predmety ako magnetický materiál, látky dráždivé alebo vzbudzujúce odpor. Lieky a toaletné potreby je možné prepravovať v obmedzenom množstve, ktoré je nevyhnutné a primerané dĺžke letu, ako lak na vlasy, parfumy a lieky obsahujúce alkohol. Mnohé z týchto predmetov môžu byť prepravované ako letecký náklad za podmienky, že ich balenie zodpovedápredpisom platným v nákladnej leteckej preprave. Ďalšie informácie sú k dispozícii na požiadanie.

 • UPOZORNENIE NA OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI ZA BATOŽINU

Zodpovednosť za stratu, omeškanie alebo poškodenie batožiny je obmedzené, pokiaľ nie je vopred deklarovaná vyššia hodnota a zaplatený príslušný poplatok. Pre väčšinu medzinárodnej prepravy (vrátane vnútroštátnych úsekov medzištátnych ciest) je obmedzenie ručenia približne 9,07 USD na libru (1 lb = 0,45 ks), t.j. 20,00 USD/kg pre osobitne podanú batožinu a 400,00 USD na pasažiera. V prípade vesty iba medzi miestami v USA vyžaduje federálny predpis, aby akýkoľvek limit na ručenie leteckej spoločnosti za batožinu bol najmenej 2 500 USD na pasažiera. Pre určité druhy položiek možno deklarovať zvýšené ohodnotenie. Niektorí prepravcovia nepreberajú žiadne ručenie za krehké, cenné alebo rýchlo sa kaziace predmety. Ďalšie informácie možno získať od prepravcu.

 • BATOŽINA

Podaná batožina: Pasažier má obvykle povolenú bezplatnú prepravu podanej batožiny, pričom jej obmedzenia sa môžu líšiť podľa leteckej spoločnosti, triedy a trasy. Prekoročenie limitu bezplatnej prepravy môže byť spoplatnené. Bližšie informácie získate u vašej cestovnej alebo leteckej spoločnosti. Príručná batožina: Pasažier má obvykle povolenú bezplatnú prepravu podanej batožiny, pričom jej obmedzenia sa môžu líšiť podľa leteckej spoločnosti, triedy, trasy a typu lietadla. Odporúča sa obmedziť množstvo príručnej batožiny na minimum. Bližšie informácie získate u vašej cestovnej alebo leteckej spoločnosti. Ďalšie informácie a odkazy na webové stránky aerolínií nájdete na adrese http://www.iata.org/bags.

XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

1. Doručovanie písomností medzi klientom a NADOSAH, spol. s r.o. sa uskutočňuje elektronicky na poskytnutú e-mailovú adresu klienta alebo poštou. Pre elektronické doručovanie písomností platí, že ak NADOSAH, spol. s r.o. neobdrží chybové hlásenie o nemožnosti doručenia písomnosti na emailovú adresu klienta, považuje sa písomnosť za doručenú. Pre doručovanie písomností poštou platí, že ak klient doručený list neprevezme, je tento list považovaný za doručený uplynutím tretieho dňa od vrátenia nedoručenej zásielky NADOSAH, spol. s r.o.

2. Cestujúci je povinný skontrolovať si cestovné doklady a vízové povinnosti nielen do cieľovej, ale tiež do tranzitnej destinácie. Cestujúci v plnej miere zodpovedá za svoj cestovný doklad, za jeho kvalitu, čitateľnosť a za jeho dostatočnú platnosť. Minimálna platnosť cestovných dokladov je rozdielna pri ceste v rámci Európy a rozdielna pri cestách mimo Európy. Za správnu platnosť svojho dokladu zodpovedá každý cestujúci a NADOSAH, spol. s r.o. nieje povinná o tom klienta informovať. Tieto informácie môže klient nájsť na www.mzv.sk. NADOSAH, spol. s r.o. nezodpovedá za škody vyniknuté klientovi jeho nevedomosťou o prípadných vízových náležitostiach.

3. NADOSAH, spol. s r.o. si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia Klienta. V prípade zmeny obchodných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky Klientom a tieto sú prístupné na internetovej stránke NADOSAH, spol. s r.o..

4. Odoslaním objednávky Klient si prečítal obchodné podmienky a porozumel ich zneniu.

5. Tieto obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 5. marca 2018.

 • Názov a adresa dozoru alebo dohľadu:Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1,odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa,tel. č.: 051/ 7721 597,fax č.: 051/ 7721 596