Obchodné podmienky

 • Obchodné meno: NADOSAH, spol. s r.o.
 • Miesto podnikania: Weberova 6967/2, 08001 Prešov
 • IČO: 45 329 753
 • Zápis v OR: Os Prešov, Oddiel Sro, Vložka číslo 22379/P
 • Štatutárny orgán: Marek Fecko – konateľ, Miroslav Fecko – konateľ
 • prevádzkovateľ portálov:
 • www.nadosah.sk, www.letenky-sky.sk, www.rezervacie.eu, www.akciove-letenky.sk

I. PREVÁDZKA REZERVAČNÉHO ON – LINE SYSTÉMU A PULTOVÝ PREDAJ LETENIEK NA ADRESÁCH:

 • WEBEROVA 2, 08001 PREŠOV

1. Spoločnosť NADOSAH, spol. s r.o. prevádzkuje online rezervačný systém na portáloch www.nadosah.sk, www.rezervacie.eu, www.akciove-letenky.sk, www.letenky-sky.sk prostredníctvom ktorého má klient možnosť vyhľadať aktuálne dostupné letecké spojenie podľa zadaných požiadaviek (miesto a dátum odletu / príletu, počet a zloženie pasažierov a iné doplňujúce požiadavky) a zároveň si na jemu vyhovujúcom a vybranom spojení miesto zarezervovať. Zároveň prevádzkuje pultový predaj a rezervácie leteniek, ktorý sa riadi týmito všeobecno obchodnými podmienkami NADOSAH, spol. s r.o. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek kopírovanie článkov, grafiky, obrázkov alebo inej časti webových stránok je zakázané.

2. Klient má možnosť prezerať si aktuálny stav voľných miest v lietadlách a aktuálne ceny 24 hodín denne. Rezerváciu na konkrétny želaný let je možné vykonať v prípade, že želaný odlet je neskôr ako 2 dni odo dňa, kedy si klient rezerváciu želá vykonať. Príklad: dňa 10. apríla nebude možné vykonať rezerváciu na 10., 11., a na 12. apríla. Na tieto dni však bude možné prezerať voľné lety a aktuálne dostupné ceny. V tomto prípade môže klient kontaktovať call centrum a rezerváciu si urobiť telefonicky. Najskoršiu rezerváciu bude možné online vykonať na 13. apríla.

3. Po vytvorení rezervácie je klientovi automaticky vygenerovaný rezervačný kód a zasielané potvrdenie o rezervácii e-mailom. Podľa neho klient má možnosť si skontrolovať svoju rezerváciu letenky. Klient je povinný skontrolovať si rezerváciu na stránke www.checkmytrip.com (stránka je v anglickom jazyku), kde do kolónky „AMADEUS Reservation number“ zadá svoj rezervačný kód (resp. identifikačný kód objednávky) a do kolónky „Passanger's Last name“ zadá svoje priezvisko, resp. priezvisko cestujúceho (bez diakritiky). Neplatí pre letenky spoločnosti Ryanair. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí v rezervácii je klient povinný kontaktovať spoločnosť NADOSAH, spol. s r.o. písomne, emailom alebo telefonicky. Za nezrovnalosť sa pokladá aj nesprávne uvedené meno a priezvisko, resp. zamenené meno s priezviskom. V prípade, že si klient rezerváciu neskontroluje a včas nepožiada o opravu nedostatkov, NADOSAH, spol. s r.o. nezodpovedá za žiadne prípadné straty, ktoré by klientovi takýmto konaním vznikli. Rezervácia je platná do dňa a hodiny, ktorý je uvedený na rezervácii. Do tohto času splatnosti na potvrdení rezervácie je garantovaná len rezervácia konkrétneho miesta v zadanej rezervačnej triede. Cena rezervácie je totiž zo strany leteckej spoločnosti garantovaná len v deň vykonania rezervácie. V ďalších dňoch si letecká spoločnosť vyhradzuje právo na zmenu ceny pod vplyvom kurzu mien alebo zavádzania alebo zvyšovania príplatkov v leteckej doprave. Aktuálnu cenu je preto potrebné si overiť v deň platby na call-centre. Zároveň s potvrdením rezervácie klientovi sú online rezervačným systémom generované a prichádzajú na mail aj orientačné tarifné podmienky leteckej spoločnosti k rezervovanej letenke. Presné znenie tarifných podmienok si je však klient oprávnený vyžiadať telefonicky alebo e-mailom priamo v NADOSAH, spol. s.r.o. ešte pred zaplatením letenky a sú záväzné pri stornovaní alebo pri zmenách letenky. Vyplnením údajov a dokončením rezervácie klient súhlasí so spracovaním poskytnutých osobných údajov za účelom vystavenia letenky.

4. Na každom lete má klient možnosť si priamo vyžiadať sedadlo v lietadle. Neplatí pre letenky spoločnosti Ryanair. Nie všetky letecké spoločnosti a nie na všetky lety a pre všetky tarify však umožňujú automaticky si vopred rezervovať sedadlo v lietadle. V prípade, že rezerváciu sedadla letecký prepravca povoľuje a bude úspešná, klient si potvrdenie rezervácie sedadla môže prekontrolovať po ukončení celej rezervácie na www.checkmytrip.com (stránka je v anglickom jazyku), kde do kolónky „AMADEUS Reservation number“ zadá svoj rezervačný kód (resp. identifikačný kód objednávky) a do kolónky „Passanger`s Last name“ zadá svoje priezvisko, resp. priezvisko cestujúceho (bez diakritiky). V prípade, že rezerváciu sedadla nie je možné previesť online ani telefonicky na call-centre, klient tak môže urobiť až na check-in pred odletom. Klient má tiež možnosť požiadať o špeciálny druh jedla. Nie všetky letecké spoločnosti poskytujú všetky druhy jedál, ktoré sú v ponuke na rezervačných portáloch. Jedlo, ktoré si klient vyberie bude vyžiadané a v prípade, že letecká spoločnosť toto jedlo poskytuje v rámci servisu na palube, bude klientovi potvrdené. V prípade, že letecká spoločnosť toto jedlo neposkytuje, nebude jedlo potvrdené. Či letecká spoločnosť jedlo potvrdila alebo zamietla a z akého dôvodu, si klient môže po ukončení celej rezervácie skontrolovať na www.checkmytrip.com (stránka je v anglickom jazyku), kde do kolónky „AMADEUS Reservation number“ zadá svoj rezervačný kód (identifikačný kód objednávky) a do kolónky „Passanger's Last name“ zadá svoje priezvisko, resp. priezvisko cestujúceho (bez diakritiky).

II. PLATNOSŤ REZERVÁCIE LETENKY

1. V prípade, že klient do doby platnosti rezervácie, resp. do doby, ktorá je stanovená na potvrdení rezervácie ako deň splatnosti a zároveň podľa článku IV bodu 2 neuhradí letenku, rezervácia bude systémom zrušená bez akéhokoľvek nároku klienta na náhradu škody. Cena letenky, ktorú potvrdí systém klientovi pri ukončení rezervácie je garantovaná len v rámci dňa rezervácie, nakoľko letecké spoločnosti si vyhradzujú právo na zmenu ceny v závislosti od kurzu mien voči EUR alebo od zavádzania príplatkov v leteckej doprave. NADOSAH, spol. s r.o. si vyhradzuje právo na odmietnutie vystavenia letenky v prípade, že za cenu letenky uvedenú v potvrdení rezervácie nebude možné letenku vystaviť z dôvodu systémovej chyby.

2. Je nevyhnutné, aby boli všetky osobné údaje vyplnené pravdivo a správne. Tieto informácie slúžia na identifikáciu klienta a jeho rezervácie v ďalšej komunikácii ako i na vystavenie letenky. V prípade, že letecká spoločnosť vyžaduje pre vystavenie letenky doplnenie ďalších dokumentov (číslo pasu, občianskeho preukazu, číslo miles and more karty, kópie občianskeho preukazu, číslo kreditnej karty), bude o tom klient upovedomený telefonicky, alebo e-mailom na poskytnutú e-mail adresu. NADOSAH, spol. s r.o. si vyhradzuje právo na nevystavenie produktu v prípade, že klient takéto doklady nedodá, alebo ich nedodá včas, bez akéhokoľvek nároku na náhradu škody, ktorá by klientovi v prípade nevystavenia produktu vznikla. V prípade uvedenia nepravdivých, resp. neúplných údajov si NADOSAH, spol. s r.o. vyhradzuje právo na okamžité zrušenie rezervácie, resp. úpravu ceny alebo náhradu akýchkoľvek škôd spôsobených uvedením nepravdivých údajov v plnej výške. V tomto prípade NADOSAH, spol. s r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by klientovi vznikli.

3. Pri vystavení dvoch samostatných leteniek, ktorých lety na seba nadväzujú (napr. spoločnosť NIKI do Mníchova, a následne samostatná letenka so spoločnosťou LUFTHANSA do Johannesburgu), žiadna z leteckých spoločností nezodpovedá za prípadné škody, ktoré by boli spôsobené klientovi, ak je niektorý z letov zrušený, alebo má posunutý čas odletu, a tak klient nestihne ďalší prípojový let, taktiež nie je letecká spoločnosť povinná uhradiť náhradnú letenku vo vyhovujúcom čase letu. Za takto spôsobené škody klient nemá nárok na náhradu škody ani zo strany NADOSAH, spol. s r.o. Tieto ustanovenia platia rovnako pre nízkonákladové ako aj klasické letecké spoločnosti.

4. Ak pri letenke, ktorá pozostáva z viacerých úsekov cesty (napr. Košice – Praha – Atlanta a späť Atlanta – Praha – Košice), klient nenastúpi na niektorý úsek, letecká spoločnosť je oprávnená a zruší klientovi všetky ďalšie úseky na letenke, čím cestujúcemu zaniká možnosť ďalšie úseky letu využiť.

III. ZMENA A STORNO LETENKY

1. Rezervácie je možné až do momentu zaplatenia a vystavenia upraviť, zmeniť alebo zrušiť bez poplatkov. Po vystavení letenky podliehajú všetky zmeny a storná tarifným podmienkam danej letenky. NADOSAH, spol. s r.o. si za prípadné storno a zmeny na už vystavených letenkách účtuje administratívny poplatok 40 € / osoba. Storno leteniek nízkonákladových leteckých spoločností nie je možné (Ryanair, EasyJet, Wizzair a mnohé iné.) Administratívne poplatky sa účtujú k sume poplatkov stanovených leteckou spoločnosťou a manipulačným poplatkom NADOSAH, spol. s r.o. za vystavenie letenky. Manipulačný poplatok NADOSAH, spol. s r.o. je vo výške 17 € pri kompletnej rezervácii cez on-line systém; pri rezervácii, ktorá bude spracovaná ručne pracovníkom call-centra a pri zmene / oprave rezervácie môže byť poplatok navýšený. Platí iba pri letenkách vystavených cez AMADEUS. V prípade, že si klient želá vrátiť vracanú sumu poštovou poukážkou, bude mu účtovaný okrem administratívneho poplatku a storno poplatku leteckej spoločnosti navyše poplatok spracovateľský vo výške 7 € (210,88,–Sk). Všetky manipulačné poplatky sú nevratné. V rezervácii pre jednotlivca nie je možné meniť meno cestujúceho za žiadnych okolností. (Výnimkou sú niektoré nízkonákladové letecké spoločnosti, ktoré zmeny umožňujú za poplatok). Je možné len vytvoriť novú rezerváciu podľa aktuálnych cenových podmienok a podľa aktuálnych dostupných letov.

IV. ÚHRADA A REZERVÁCIA LETENKY

1. Klient môže letenky a ostatné služby uhradiť nasledovným spôsobom:

a) Bankovým prevodom / priamym vkladom na účet – buď na základe vygenerovanej zálohovej faktúry, ktorú klient obdrží emailom, ak o ňu požiadal alebo ak nie, úhradou na základe poskytnutých podkladov (číslo účtu, variabilný symbol, popis transakcie). Klient môže celkovú sumu na faktúre uhradiť na ktorýkoľvek účet spoločnosti NADOSAH, spol. s r.o. uvedený na faktúre.

b) prostredníctvom internet bankingu Slovenskej sporiteľni, Tatra banky, ČSOB, VÚB banky a UniCreditBanky.

c) v hotovosti na pobočke v PREŠOVE, ZOC MAX, Vihorlatská 2/A, alebo na Weberovej ulici číslo 2, v PREŠOVE.

d) kreditnou kartou – len pre držiteľov embosovaných kreditných kariet (platobné karty nebudú akceptované). Nie všetky letecké spoločnosti a všetky tarify môžu byť platené kreditnou kartou. V prípade, že si klient zadá tento spôsob úhrady a letenku nebude možné vyplatiť kreditnou kartou, bude mu toto oznámené telefonicky, alebo e-mailom agentom call centra. Klient sa zaväzuje použiť na platbu jedine kreditnú kartu, ktorou je oprávnený disponovať. NADOSAH, spol. s r.o. neručí za reklamácie v prípade, že karta bude zneužitá a všetky škody bude vymáhať od klienta. Platba kreditnou kartou prebieha v dvoch transakciách. Cenu letenky, letiskových poplatkov, poplatok za vystavenie PTA – z kreditnej karty sťahuje priamo letecká spoločnosť. Poplatok za vystavenie letenky, doručenie letenky kuriérskou službou, sú klientovi z kreditnej karty odúčtované samostatnou transakciou. V prípade, že nebude možné uskutočniť ktorúkoľvek transakciu, bude táto skutočnosť klientovi oznámená telefonicky. Predmetnú čiastku je v tomto prípade klient povinný uhradiť ešte v deň oznámenia tejto skutočnosti na niektorý z účtov NADOSAH, spol. s r.o. v súlade s článkom IV bodu 2. týchto všeobecných obchodných podmienok. V opačnom prípade bude rezervácia letu v deň vystavenia letenky zrušená, bez akéhokoľvek nároku klienta na náhradu škody.

2. Klient je povinný letenku uhradiť riadne a včas, podľa dátumu splatnosti na faktúre (v pondelok – piatok do 17:15 hod). Faktúra je uhradená momentom pripísania celkovej fakturovanej čiastky na ktorýkoľvek účet spoločnosti NADOSAH, spol. s r.o. uvedený na faktúre.

3. V prípade, že celková fakturovaná čiastka bude pripísaná na účet spoločnosti po týchto hodinách, NADOSAH, spol. s r.o. nezodpovedá za zrušenie rezervácie, za zmenu cenových, tarifných či iných podmienok letenky.

4. V prípade nedodržania vyššie uvedených podmienok úhrady, resp. neskorej úhrady, bude klientovi pri vracaní platby účtovaný administratívny poplatok vo výške 7 € (210,88,–Sk). Administratívny poplatok vo výške 7 € (210,88,–Sk) bude klientovi účtovaný aj v prípade vracania preplatku k celkovej fakturovanej sume. V prípade, že si klient želá vrátiť preplatok poštovou poukážkou, bude mu účtovaný okrem administratívneho poplatku navyše spracovaťeľský poplatok vo výške 7 € (210,88,–Sk).

5. Zákazník je povinný pri platbe ako variabilný symbol uvádzať číslo faktúry. Neuvedenie správneho variabilného symbolu je považované ako neuhradenie faktúry so všetkými následkami.

6. Zákazník v súlade s § 75 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov súhlasí s tým, aby NADOSAH, spol. s r.o. vyhotovil faktúru elektronicky. Zákazník súhlasí s tým, aby mu takáto faktúra bola zaslaná e-mailom.

7. V prípade, že zákazník požiada o dodanie služieb a vystavenie faktúry s neskorším termínom úhrady, súhlasí, že NADOSAH, spol. s r.o. mu vystaví spoplatnené upomienky vo výške 20 Euro bez DPH za každú neuhradenú faktúru, ktorá nieje vyplatená ani do 20 dní od jej vystavenia. Upomienky budú zasielané v týždňových intervaloch vždy s novou upomienkou, až do úplného vyplatenia faktúry. Maximálny počet spoplatnených upomienok sú 3 za každú omeškanú a nevyplatenú faktúru. Pokiaľ ani v takomto prípade nedôjde k vyplateniu dlhu, NADOSAH, spol. s r.o. pristúpi k vymáhaniu pohľadávok všetkými zákonnými spôsobmi.

8. Klient je oprávnený vytvoriť iba dobromyseľné rezervácie, ktoré sa zaväzuje aj zaplatiť podľa platobných podmienok, ktoré mu budú vygenerované. Vytvorenie všetkých rezervácií je s povinnosťou úhrady. V prípade, že klient vytvorí rezerváciu letenky, ktorú ale z objektívnych príčin nemôže uhradiť, pošle spoločnosti NADOSAH, spol. s r.o. dokumenty, ktoré budú preukazovať danú skutočnosť. V prípade, že klient vytvorí rezerváciu letenky, ktorú následne bez udania dôvodu neuhradí, spoločnosť NADOSAH, spol. s r.o. môže vystaviť klientovi faktúru na úhradu nákladov spojených s vytvorením rezervácie v sume 5 € za každú takúto rezerváciu.

V. DORUČENIE LETENKY

1. Letenky a ostatné produkty budú vystavené a odoslané klientovi ihneď po úhrade, čím sa rozumie pripísanie celkovej sumy za produkt/-y na účet NADOSAH, spol. s r.o.

2. Letenky a ostatné produkty budú klientom doručené nasledovným spôsobom:

a) Elektronické letenky a produkty iných služieb budú doručené klientom e-mailom. Klientovi na preukázanie nároku na služby stačí vytlačené potvrdenie z mailu.

b) Papierové letenky a produkty iných služieb budú klientovi doručené v rámci SR bezplatne prostredníctvom Slovenskej pošty doporučene. NADOSAH, spol. s r.o. nezodpovedá za škody spôsobené klientovi v prípade omeškania zavineného Slovenskou poštou. V prípade záujmu si klient môže priplatiť doručenie kuriérom, pričom cena závisí od konkrétnej zásielky. Pri papierových letenkách možno požiadať o službu – tzv. Prepaid Ticket Advice – vystavenie letenky na letisku pred odletom (PTA). Službu však neposkytujú všetky letecké spoločnosti, preto je nutné požiadať o overenie jej dostupnosti a poplatku za ňu vždy v konkrétnom prípade.

3. Je povinnosťou klienta si minimálne 24 hodín pred odletom skontrolovať svoj let na www.checkmytrip.com (stránka je v anglickom jazyku), kde do kolónky „AMADEUS Reservation number“ zadá svoj rezervačný kód (resp. identifikačný kód objednávky) a do kolónky „Passanger`s Last name“ zadá svoje priezvisko, resp. priezvisko cestujúceho (bez diakritiky). Je to pre prípad, že by letecká spoločnosť zmenila čas odletu alebo let zrušila. NADOSAH, spol. s r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zrušené lety leteckou spoločnosťou alebo za zmenené časy odletov. Všetky prípadné škody si je Klient povinný vymáhať priamo od prepravcu.

VI. OSOBITNÉ PODMIENKY PRE PREDAJ CESTOVNÝCH LÍSTKOV

Obchodné podmienky a zásady predaja cestovných lístkov na autobusové linky predávané spoločnosťou NADOSAH, spol. s.r.o., sú súčasťou zmlúv o sprostredkovaní predaja cestovných medzinárodných lístkov, ktoré sú uzatvorené s prepravnými spoločnosťami. NADOSAH, spol. s.r.o. vystupuje pri uzatvorení zmluvy o preprave medzi klientom a dopravcom iba ako sprostredkovateľ. Uzatvorením zmluvy vznikajú práva a povinnosti priamo cestujúcemu a dopravcovi. Cestujúci si uvedomuje, že NADOSAH, spol. s.r.o. nezaisťuje prepravu ani súvisiace služby a teda zároveň nezodpovedá za ich riadne a včasné splnenie, alebo za prípadné spôsobenie osobnej alebo finančnej ujmy na zdraví alebo majetku cestujúceho. V prípade, ak kupujúci nie je cestujúci, predajca NADOSAH, spol.s.r.o. nezodpovedá za nedostatočné informácie o nástupnom mieste, ktoré sa dostanú (nedostanú) ku cestujúcemu. Akékoľvek reklamácie ohľadne prepravy alebo súvisiacich služieb je oprávnený riešiť dopravca (autobusová spoločnosť). Ak cestujúci učiní reklamáciu prostredníctvom NADOSAH, spol. s.r.o., berie na vedomie, že mu voči NADOSAH, spol. s r.o. nevznikajú akékoľvek nároky, nakoľko tá mu je v reklamácii len nápomocná. Reklamácia spadá výhradne do kompetencie dopravcu a nie je v možnostiach NADOSAH, spol. s.r.o. ovplyvniť dobu vybavenia alebo výsledok reklamácie. Cestovný lístok: na medzinárodné spoje a transfery vystavujeme cestovný lístok na meno a platí pre cestu a spoj uvedený na lístku. Cestovný lístok je neprenosný. Cestujúci sa preukazuje pri autobuse lístkom alebo číslom lístka, podľa toho, ako to dovoľuje prepravná spoločnosť. Zasahovanie do údajov cestovného lístka je neprípustné. Storno lístkov je možné podľa podmienok konkrétnej spoločnosti, s ktorou má cestujúci zakúpený CL. Storno je možné vykonať priamo na našich pobočkách, alebo ak to dovoľuje dopravca, tak aj telefonicky v pracovnom čase, ktorý je uvedený v kontaktoch. Ak cestujúci chce stornovať lístok mimo našich pracovných hodín je povinný kontaktovať priamo dopravcu s ktorým má zakúpený CL. Cestovné lístky si môže prebrať klient osobne na pobočkách NADOSAH, spol. s.r.o., cestovný lístok môže byť zaslaný aj emailom, ak to dopravca umožňuje. V prípade potreby je možné zaslať CL poštou na dobierku, poštovné hradí klient 1 EUR. Storno podmienky po zakúpení cestovných lístkov – INTERBUS, s.r.o. – viac ako 24 hodín do odjazdu spoja je zaúčtovaný storno poplatok vo výške 25% z ceny lístka, menej ako 24 hodín a viac ako 12 hodín do odjazdu spoja je zaúčtovaný storno poplatok vo výške 50% z ceny lístka, menej ako 12 hodín do odjazdu spoja je zaúčtovaný storno poplatok vo výške 100% z ceny lístka; lístok nie je možné ani zmeniť, BRITANNIA CONNECTIONS, s.r.o. – viac ako 48 hodín pred odjazdom spoja je zaúčtovaný storno poplatok vo výške 20% z ceny lístka, menej ako 48 hodín a viac ako 12 hodín do odjazdu spoja je zaúčtovaný storno poplatok vo výške 50% z ceny lístka, menej ako 12 hodín do odjazdu spoja je zaúčtovaný storno poplatok vo výške 100% z ceny lístka, CASSOVIA EXPRESS s.r.o. – Lístok je možné stornovať/zmeniť viac ako 24 hodín pred uskutočnením transferu za storno poplatok 5 EUR/osoba/smer. Cestujúci je povinný sa pred nástupom na prepravu spoločnosťou Cassovia Express s.r.o poistiť a bez poistenia nastúpiť na prepravu nemôže. V prípade, že na prepravu nastúpi bez cestovného poistenia, zrieka sa nároku na vzniknuté škody, ktoré mu boli spôsobené dopravcom. V prípade, že cestujúcemu mešká let, čím je ohrozený jeho nástup na prepravu, ten je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi na telefónnom čísle uvedenom na cestovnom lístku vrátane predpokladaného času príletu. Na základe tohto oznámenia cestujúcim dopravca môže pozdržať prepravu o oznámený čas meškania, maximálne však 20 minút od plánovaného času odchodu prepravy alebo cestujúcemu umožní náhradnú prepravu najbližším možným spojom, ak to jeho obsadenosť umožňuje. Na takúto zmenu cestujúci právny nárok nemá. Vodič môže odmietnuť vykonať prepravu alebo nedokončiť začatú prepravu, ak: to neumožňuje technický stav a priepustnosť cesty alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na trase prepravy, najmä v dôsledku poveternostných vplyvov, poškodenia pozemnej komunikácie alebo dopravnej nehody; cestujúci počas prepravy napriek upozorneniu vodiča vo vozidle taxislužby fajčí, konzumuje jedlo a nápoje alebo kŕmi prepravované zviera, alebo na prednom sedadle manipuluje s príručnou batožinou, novinami, mapou alebo inou vecou, ktorou možno obmedziť výhľad vodiča alebo ohroziť vedenie vozidla taxislužby, alebo inak ohrozuje jeho bezpečnosť, znečisťuje interiér vozidla, bezdôvodne mení trasu a cieľ prepravy alebo inak vzbudzuje obavy o bezpečnosť, zdravie a život vodiča alebo spolucestujúcich; cestujúci má batožinu, ktorú vzhľadom na jej početnosť, veľkosť, hmotnosť alebo tvar nie je možné naraz prepraviť, alebo chce prepravovať zvieratá, ktoré vzhľadom na ich veľkosť, početnosť alebo správanie nie je možné prepraviť v priestore pre cestujúcich ani v batožinovom priestore.

Vyplatením a prevzatím cestovného lístka klient súhlasí s údajmi na lístku a bezpodmienečne a bez výhrad prijíma prepravné podmienky dopravnej spoločnosti a všeobecné obchodné podmienky sprostredkovateľa predaja NADOSAH, spol. s.r.o.

Dopravca je oprávnený požadovať od cestujúcich úhradu cestovného za vykonanie prepravy v súlade s príslušnou tarifou a vo forme podľa tohto PP, v prípade ak cestujúci si zakúpi cestovný lístok v inej tarife (cestujúci do 25 rokov) ako mu prislúcha, bude takýto lístok považovaný za neplatný a teda ak bude chcieť cestujúci sa prepraviť tak bude musieť zaplatiť nový cestovný lístok v správnej tarife (cestujúci nad 25 rokov).

VII.VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY PRE PREDAJ UBYTOVANIA

1. Touto časťou všeobecných zmluvných podmienok sa upravujú špecifické vzťahy medzi klientom a spoločnosťou NADOSAH, spol. s r.o., ktoré vzniknú z titulu predaja ubytovania. Na predaj ubytovania sa primerane vzťahujú aj ostatné ustanovenia všeobecných obchodných podmienok pre predaj leteniek a iných produktov, s výnimkou čl. I.

2. Iba dobromyseľné rezervácie sa budú považovať za rezerváciu klienta. V prípade ak NADOSAH, spol. s r.o. posúdi, že rezervácia bola vykonaná v úmysle obsadiť a držať viacero voľných termínov, NADOSAH, spol. s r.o. si vyhradzuje právo rezerváciu zrušiť.

3. Klient je zodpovedný za správnosť všetkých údajov poskytnutých NADOSAH, spol. s r.o. Klient sa zaväzuje uhradiť všetky poplatky, ktoré vzniknú v prípade poskytnutia nesprávnych údajov. Titul, meno, dátumy narodenia detí sa musia zhodovať zo zápisom uvedenom v cestovnom pase alebo/a občianskom preukaze. V prípade, že údaje v potvrdení rezervácie nie sú správne, klient sa zaväzuje bezodkladne o tom informovať NADOSAH, spol. s r.o.

4. Špeciálna požiadavka na hotel ako napr. nefajčiar, susediace alebo prepojené izby budú prijaté, ale NADOSAH, spol. s r.o. nemôže garantovať ich splnenie. Izby pre handicapovaných majú zvyčajne zabezpečený prístup s vozíkom, ale nie sú nevyhnutne vybavené prvkami pre vážne telesne postihnutých.

5. NADOSAH, spol. s r.o. vystaví klientovi voucher, ktorý obsahuje rezervačné číslo. Povinnosťou klienta je preukázať sa na recepcii hotela platným Voucherom, ktorý potvrdzuje jeho nárok na ubytovanie.

6. Vo väčšine hotelov je možné sa ubytovať najskôr o 14 00 hod, ale v niektorých krajinách najmä v USA to môže byť aj neskôr ako o 16 00 hod. Príchod klienta na hotel neskorší ako 18:00 miestneho času odporúčame nahlásiť vopred, pri rezervácii. Hotely sú oprávnené uvoľniť izby (zrušiť rezervácie) ak sa klient neubytuje do 05 00 hod. (miestneho času) dňa nasledujúceho po dni, v ktorom mal prísť.

7. NADOSAH, spol. s r.o. vyvíja v spolupráci s partnermi maximálne úsilie k tomu, aby poskytoval iba správne informácie a správy o hoteloch. NADOSAH, spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek škodu pokiaľ by sa preukázalo, že informácie alebo správy o hoteloch sú nesprávne alebo neúplné.

8. Reklamácie týkajúce sa ubytovania by sa mali oznamovať okrem NADOSAH, spol. s r.o. aj priamo hotelu, alebo dodávateľovi služieb na mieste. NADOSAH, spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za problémy, ktoré mohli byť odstránené počas pobytu klienta pokiaľ by o nich upovedomili hotel alebo dodávateľa služieb. Klient je povinný o každej reklamácií informovať NADOSAH, spol. s r.o. do 28 dní odo dňa kedy došlo k udalosti, ktorá viedla klienta k reklamácii a dodať všetky podklady dokumentujúce predmet reklamácie.

9. NADOSAH, spol. s r.o. pri zabezpečení ubytovania koná a vystupuje výlučne ako sprostredkovateľ. Z tohto dôvodu NADOSAH, spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za osobnú ujmu, chorobu, škodu na majetku, inú stratu, výdavky akejkoľvek povahy, ktoré vznikli priamo alebo nepriamo z dôvodu konania hotela alebo iného dodávateľa služieb poskytujúceho alebo vykonávajúceho službu rezervovanú prostredníctvom NADOSAH, spol. s r.o.

10. Spoločnosť NADOSAH, spol. s r.o. týmto prehlasuje, že akékoľvek hodnotenia ubytovacích zariadení uvedené v informáciách o hoteloch (napr. hviezdičkové označenie hotela) neboli vykonané a nemusia byť v súlade s vyhláškou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 419/2001 Z.z., ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried.

11. Klient pri rezervácií ubytovania si je vedomý toho, že služba ubytovanie je predávaná ako samostatná služba. To platí aj v prípade, ak je ubytovanie rezervované spolu s letenkou, poistením alebo inou službou a sú uvedené v jednej rezervácií, príp. na jednej faktúre. Takáto objednávka viacerých služieb sa nemôže považovať za zájazd, ale všetky služby vystupujú samostatne. Spoločnosť NADOSAH, spol. s r.o. neberie zodpovednosť za prípadnú finančnú či nefinančnú ujmu, ktorá vznikne zákazníkovi z dôvodu zmeny či zrušenia letu a nečerpania zvyšných objednaných služieb (najmä ubytovania a poistenia).

12. Zrušenie neuhradenej rezervácie ubytovania je bezplatné.

13. NADOSAH, spol. s r.o. môže odmietnuť vystavenie ubytovacích poukazov (voucherov) v prípade, že spoločnosť je od svojho dodávateľa informovaná o chybách na rezervácií ubytovania, ktoré mohli nastať počas vytvárania rezervácie. Jedná sa o chyby: zmena typu izby, zmena stravovania, zmena v mestských poplatkoch, zmena v ubytovacích poplatkoch a iné. Spoločnosť vyvinie maximálne úsilie, aby nedostatky boli odstránené. Pokiaľ však nebude môcť dôjsť k náprave a klient so zmenou nesúhlasí, spoločnosť mu bez obratom vráti plnú sumu ubytovania, za predpokladu, že rezervácia je v povolenom storno termíne.

14. Po vystavení vouchera podliehajú všetky zmeny a storná podmienkam daného hotela, či hotelovej siete. NADOSAH, spol. s r.o. si za prípadné storno a zmeny na už vystavených voucheroch (poukazoch) účtuje administratívny poplatok 33 € (602,52,–Sk) / voucher.

V rezervácii pre jednotlivca nie je možné meniť meno cestujúceho za žiadnych okolností. Je možné len vytvoriť novú rezerváciu podľa aktuálnych cenových podmienok a podľa aktuálnych dostupných možností ubytovania. Zmena mena pre jednotlivca na voucheri nie je možná, prípadne závisí od podmienok daného hotela.

15. Tieto podmienky sú platné od 1.1.2010, sú k dispozícií na www stránkach NADOSAH, spol. s r.o. a v tlačenej forme na sídle spoločnosti NADOSAH, spol. s r.o., Weberová 6967/2, 08001, Prešov.

VIII. VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE PREDAJ ZÁJAZDOV A SPOJENÝCH SLUŽIEB CESTOVNÉHO RUCHU

8.1 Zadefinovanie pojmov

 1. CK – cestovná kancelária
 2. CK NADOSAH – obchodná spoločnosť NADOSAH, spol. s r.o., cestovná kancelária, so sídlom Weberova 6967/2, 08001 Prešov, IČO: 45 329 753, Zápis v OR: Os Prešov, Oddiel Sro, Vložka číslo 22379/P
 3. Cestujúci – fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvu o zájazde alebo ktorej majú byť poskytnuté služby cestovného ruchu na základe uzatvorenej zmluvy o zájazde. Všetky osoby na strane cestujúceho sú povinné plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o zájazde spoločne a nerozdielne.
 4. Zákon o zájazdoch – zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 5. Zmluva o zájazde – riadne uzatvorená zmluva medzi CK a cestujúcim, ktorej predmetom je obstaranie zájazdu za dohodnutú cenu. Za riadne uzatvorenú zmluvu o zájazde cestujúcim v zmysle predchádzajúcej vety sa považuje aj riadne vyplnená a podpísaná zmluva o zájazde jeho zákonným zástupcom alebo splnomocneným zástupcom. Súčasťou zmluvy o zájazde sú tieto Všeobecné obchodné podmienky a všetky písomné doklady a informácie, ktoré cestujúci od CK obdrží alebo na základe ktorých cestujúci uzatvorí zmluvu vrátane podrobnejších informácií o zájazde, pobyte alebo objednaných službách, informácie obsiahnuté na webovom sídle www.nadosah.sk.

8.2 Úvodné ustanovenia

 1. CK NADOSAH prevádzkuje na doméne www.nadosah.sk informačný systém zobrazujúci informácie o vybraných aktuálne dostupných službách cestovného ruchu. Na služby, ktoré sú v zmysle Zákona o zájazdoch zájazdmi alebo spojenými službami cestovného ruchu, sa vzťahujú Všeobecné obchodné podmienky pre predaj zájazdov a spojených služieb cestovného ruchu.
 2. Informácie o službách a ich kombináciách poskytujú jednotliví poskytovatelia služieb cestovného ruchu (dopravcovia, letecké spoločnosti, ubytovacie zariadenia, iné cestovné kancelárie apod. ). Tieto informácie zahŕňajú predovšetkým, ale nielen, informácie o cene, III. o voľných kapacitách a dostupných triedach. CK NADOSAH zobrazuje informácie tak, ako ich od jednotlivých poskytovateľov získala, pričom zodpovednosť za správnosť údajov preberá iba pri zájazdoch, ktoré sama obstaráva.
 3. Informácie o službách a ich kombináciách sú aktualizované priebežne, spravidla niekoľkokrát denne v čase prevádzkových hodín CK NADOSAH. V dobe od poslednej aktualizácie môžu byť niektoré informácie napr. o dostupnosti služby – t.j. o disponibilných miestach v dopravnom prostriedku, voľnej izbe v hoteli v príslušnej cenovej kategórii neaktuálne a zmenené.

4.Kombinácie služieb sú určené na priamy predaj, tak ako sú ponúkané, t. j. nie je možná rezervácia jednotlivých čiastkových služieb cestovného ruchu (doprava, ubytovanie apod.), tvoriacich súčasť kombinácie služieb. 5.Pri zájazdoch, ktoré ponúka CK NADOSAH ako tzv. provízny predajca, t.j. sprostredkováva predaj produktov a služieb iných cestovných kancelárií, informuje cestujúceho, že sa jedná o zájazd obstaraný inou cestovnou kanceláriou, s ktorou cestujúci uzatvára zmluvu o zájazde. Zmluva o zájazde sa preto uzatvára medzi cestujúcim a cestovnou kanceláriou, ktorou nie je CK NADOSAH. Zodpovednosť za produkty a služby, a tiež dodržanie zákonných povinností obstarávateľa zájazdu nesie v týchto prípadoch tá cestovná kancelária, o ktorej produkty a služby sa jedná, pričom zmluva o obstaraní zájazdu sa riadi aj jej všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré CK NADOSAH nemá možnosť ovplyvniť. 6. Osoba, ktorá koná za cestujúceho, alebo ako cestujúci, uzatvorením zmluvy potvrdzuje, že je na základe zákona alebo splnomocnenia oprávnená v mene cestujúceho uzatvoriť túto zmluvu a že v prípade uzatvorenia zmluvy v prospech inej osoby táto vyjadrila súhlas s účasťou na zájazde. Takáto osoba prehlasuje, že disponuje súhlasom na spracúvanie osobných údajov tejto osoby a že ju informoval o podmienkach spracúvania podľa tejto zmluvy. Všetka komunikácia potrebná pre naplnenia zmluvy o zájazde bude vedená s osobou, ktorá koná za cestujúceho, alebo ako cestujúci.

8.3 Objednávka zájazdu

1. Objednávku zájazdu môže cestujúci uskutočniť:

 1. prostredníctvom vyplnenia a odoslania objednávkového tzv. „online“ formuláru na webovej stránke www.nadosah.sk;
 2. odoslaním mailu na záväznú objednávku konkrétneho vybraného zájazdu na e-mail info@nadosah.sk;
 3. zadaním záväznej objednávky konkrétneho vybraného zájazdu telefonicky na čísle +421513700006­; alebo
 4. osobne v sídle CK NADOSAH

2. CK NADOSAH potvrdí prijatie objednávky e-mailom na kontaktnú emailovú adresu uvedenú v objednávke a vyzve cestujúceho na splnenie podmienok na uzatvorenie Zmluvy o zájazde, pokiaľ tieto neboli ešte splnené. 3. Zaslaním objednávky Záujemca vyhlasuje a potvrdzuje, že:

 1. sa oboznámil a súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami CK NADOSAH;
 2. sa oboznámil a súhlasí s podmienkami poskytovateľov jednotlivých služieb cestovného ruchu najmä dopravy, ubytovania;
 3. spĺňa podmienky na zúčastnenie sa zájazdu; a
 4. je oboznámený so spracovaním poskytnutých osobných údajov, ktorých poskytnutie je nevyhnutné pre uzatvorenie Zmluvy a s ich poskytnutím poskytovateľom jednotlivých služieb cestovného ruchu v rozsahu potrebnom na obstaranie a poskytnutie týchto služieb

4. Cestujúci zodpovedá za úplnosť a správnosť informácií uvedených v objednávke. Uvedené sa týka aj informácií o iných cestujúcich, v prospech ktorých sa má Zmluva uzatvoriť. 5. CK NADOSAH si vyhradzuje právo objednávku odmietnuť, ak obsahuje zjavné nesprávnosti, chybné alebo neúplné informácie a cestujúci uvedené nedostatky neodstráni ani v dodatočnej lehote. 6. Uskutočnenie objednávky predstavuje návrh cestujúceho na uzatvorenie Zmluvy o zájazde, ktorej predmetom je objednávaný zájazd.

8.4 Zmluva o zájazde

 1. Zmluva o zájazde vzniká prijatím návrhu cestujúceho na uzatvorenie Zmluvy o zájazde CK NADOSAH.
 2. CK NADOSAH prijme návrh zmluvy najneskôr na nasledujúci pracovný deň po dni, kedy boli splnené podmienky pre uzatvorenie Zmluvy o zájazde zo strany cestujúceho.
 3. CK NADOSAH prijme návrh Zmluvy o zájazde, ak sú kumulatívne splnené tieto podmienky:
 1. cestujúci poskytol všetky potrebné informácie pre uzatvorenie Zmluvy o zájazde a pre obstaranie každej zo služieb, ktoré sú súčasťou zájazdu;
 2. cestujúci súhlasil s obsahom Všeobecných obchodných podmienok CK NADOSAH a s podmienkami poskytovateľom služieb cestovného ruchu platnými pre služby, ktoré sú súčasťou zájazdu; a
 3. cestujúci uhradil depozit vo výške 100% ceny zájazdu spôsobom a v lehote uvedenými na zaslanej objednávke a v súlade s inštrukciami oznámenými CK NADOSAH v potvrdení o prijatí objednávky.

4. CK NADOSAH môže prijať návrh Zmluvy o zájazde aj v prípade, ak nie je splnená podmienka podľa bodu 3. písm. c) tohto článku v prípade, že sa s cestujúcim dohodol na inej lehote a/alebo forme úhrady ceny zájazdu. 5. Za deň úhrady sa rozumie deň pripísania prostriedkov na účet CK NADOSAH. Ak sú prostriedky pripísané na účet CK NADOSAH po skončení jej prevádzkovej doby, ktorá je uvedená na webovej stránke www.nadosah.sk , považuje sa za deň úhrady nasledujúci pracovný deň. Ak z dôvodu nesprávneho označenia alebo neoznačenia platby cestujúcim nie je možná správna identifikácia platby, považuje sa za čas úhrady čas, kedy bola platba správne identifikovaná. 6. CK NADOSAH neuzavrie Zmluvu o zájazde s cestujúcim v prípade, že:

 1. cestujúci nesplní podmienky na uzavretie Zmluvy o zájazde podľa ods. 3; alebo
 2. splnenie podmienok nastane v čase, kedy je cestujúcim vybraný zájazd v požadovanej cenovej hladine vypredaný.

7. Ak nedôjde k vzniku Zmluvy o zájazde, CK NADOSAH cestujúceho o tejto skutočnosti informuje hneď, ako je to možné, a vráti cestujúcemu bez zbytočného odkladu prijaté finančné plnenie vzťahujúce sa k prijatej objednávke, pokiaľ sa nedohodnú inak. 8. CK NADOSAH najneskôr do konca nasledujúceho pracovného dňa od uzatvorenia Zmluvy o zájazde zašle cestujúcemu i nasledovné doklady:

 1. potvrdenie o uzatvorení Zmluvy o zájazde;
 2. ďalšie prípadné informácie o zájazde;
 3. faktúru

9. Doklady oprávňujúce k čerpaniu obstaraných služieb zahrnutých v zájazde (letenku, ubytovací voucher apod.) sprístupní CK NADOSAH cestujúcemu najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu. 11. Ak je Zmluva uzatvorená v čase kratšom ako 7 dní pred začatím zájazdu, CK NADOSAH sprístupní Objednávateľovi doklady podľa bodu 8 a 9 tohto článku bezodkladne po uzatvorení Zmluvy. 12. Cestujúci je povinný najmä:

 1. poskytnúť CK NADOSAH súčinnosť potrebnú na riadne zabezpečenie a poskytnutie služieb, najmä pravdivo, úplne a presne uviesť požadované údaje v Zmluve o zájazde a bez zbytočného odkladu oznámiť akékoľvek zmeny týchto údajov;
 2. predložiť, príp. doručiť CK NADOSAH nevyhnutné doklady potrebné pre zabezpečenie riadneho poskytnutia objednaných služieb;
 3. skontrolovať správnosť údajov uvedených na dokladoch oprávňujúcich k poskytnutiu služieb podľa Zmluvy o zájazde alebo v nadväznosti na Zmluvu o zájazde; a
 4. dostaviť sa včas k poskytnutiu služieb podľa pokynov CK NADOSAH

13. Cestujúci je povinný pri porušení akejkoľvek z povinností podľa čl. IV ods. 12 tejto časti VOP uhradiť v určenej lehote náklady za zmenu údajov vo výške stanovenej podmienkami dodávateľa služieb a servisný poplatok CK NADOSAH. Ak dôjde k zmene údajov podľa čl. IV ods 12 písm. a) po tom, ako bola cestujúcim odoslaná objednávka, a je potrebné uskutočniť ich opravu alebo doplnenie na to, aby dodávateľ služieb, ktoré sú súčasťou zájazdu, v zmysle platných podmienok neodoprel poskytnutie služieb cestujúcemu, CK NADOSAH zabezpečí vykonanie týchto zmien na základe oznámenia cestujúceho a po úhrade nákladov na túto zmenu údajov cestujúcim.

8.5 Cena, zmena ceny, platobné podmienky

 1. Cenou za zájazd (ďalej len „cena zájazdu“) sa rozumie celková cena zájazdu uvedená v zmluve o zájazde. Zmluvné strany berú na vedomie, že do ceny zájazdu môžu byť ešte dodatočne zahrnuté náklady a poplatky, ktoré nemožno určiť pred uzatvorením zmluvy o zájazde, na čo je cestujúci vopred upozornený.
 2. Pri poskytovaní zliav pre deti je rozhodujúci vek dieťaťa k poslednému dňu zájazdu, resp. ukončeniu čerpania služieb.
 3. Právo na poskytnutie všetkých objednaných služieb vzniká cestujúcemu až zaplatením ceny zájazdu v plnom rozsahu a splnením ostatných podmienok poskytnutia služieb.
 4. Za deň zaplatenia sa považuje deň, kedy boli peňažné prostriedky pripísané na účet CK NADOSAH.
 5. Zmluvné strany sa dohodli, že CK NADOSAH je oprávnená jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu ako priamy dôsledok zmien týkajúcich sa:
 1. ceny prepravy cestujúcich vyplývajúcej zo zmien cien pohonných látok alebo iných zdrojov energie, keď v takom prípade bude cena zájazdu zvýšená o hodnotu zvýšenia ceny prepravy pri porovnaní ceny prepravy pri uzavretí zmluvy o zájazde s cenou ku dňu začatia zájazdu,
 2. výšky daní alebo poplatkov za služby cestovného ruchu tvoriace zájazd účtovaných treťou osobou, ktorá nie je priamym poskytovateľom služieb cestovného ruchu tvoriacich zájazd, vrátane miestnej dane za ubytovanie, letiskových poplatkov a prístavných poplatkov alebo poplatkov za nástup alebo výstup na letiskách a v prístavoch, keď v takom prípade bude cena zájazdu zvýšená o hodnotu zvýšenia týchto daní a poplatkov pri porovnaní výšky týchto daní a poplatkov pri uzavretí zmluvy o zájazde s výškou ku dňu začatia zájazdu, alebo
 3. výmenných kurzov mien týkajúcich sa zájazdu, keď v takom prípade bude cena zájazdu zvýšená o hodnotu posilnenia kurzu takejto meny voči EUR pri porovnaní hodnoty tohto kurzu pri uzavretí zmluvy o zájazde s hodnotou ku dňu začatia zájazdu.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že cestujúci má právo na zníženie ceny zájazdu zodpovedajúce zníženiu nákladov uvedených v odseku 5 tohto článku, ku ktorému došlo od uzatvorenia zmluvy o zájazde do začatia zájazdu. 7. Jednoznačne a zrozumiteľne formulované oznámenie o zvýšení ceny zájazdu spolu s odôvodnením a výpočtom zvýšenia ceny musí byť cestujúcemu zaslané najneskôr 20 dní pred začatím zájazdu, inak CK NADOSAH nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu. Cestujúci je povinný doplatiť vzniknutý rozdiel bezodkladne, najneskôr v lehote určenej v oznámení o zvýšení ceny zájazdu, v opačnom prípade je CK NADOSAH oprávnená postupovať podľa ods. 3 tohto článku. 8. Ak zvýšenie ceny zájazdu podľa tohto článku prekročí 8 % ceny zájazdu, zmluvné strany budú postupovať podľa čl. VIII ods. 1 písm. b/. 9. CK NADOSAH nie je povinná vrátiť zaplatenú cenu zájazdu, ak sa cestujúci nezúčastnil zájazdu z dôvodov, za ktoré nezodpovedá CK NADOSAH.

8.6 Práva a povinnosti cestujúceho

1. K základným právam cestujúceho patrí:

 1. Právo na riadne poskytnutie úplne zaplateného zájazdu a služieb.
 2. Právo na riadne poskytnutie informácií, týkajúcich sa zájazdu a objednaných služieb ktoré sú CK NADOSAH známe, ako i oboznámenie sa so zmenami, o ktorých sa CK NADOSAH neskôr dozvedela, ak bola zaplatená cena zájazdu. Informačná povinnosť v zmysle zákona týmto nie je žiadnym spôsobom dotknutá.
 3. Právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek aj bez udania dôvodu pred začiatkom čerpania služieb, a to za podmienok podľa čl. XI. týchto podmienok.
 4. Pred začatím zájazdu môže cestujúci oznámiť CK NADOSAH, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba, ktorá spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde a s postúpením zájazdu súhlasí. Zmena cestujúceho je voči CK NADOSAH účinná, ak bolo oznámenie o postúpení zmluvy o zájazde podľa prvej vety doručené CK NADOSAH v primeranej lehote, najneskôr však 7 dní pred začatím zájazdu. Pôvodný cestujúci a nový cestujúci spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie zvyšku ceny zájazdu a všetkých poplatkov, príplatkov a iných nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti so zmenou cestujúceho a o ktorých ich CK NADOSAH informuje. Poplatky, príplatky a iné náklady podľa predchádzajúcej vety nesmú byť neprimerané a nesmú presiahnuť skutočné náklady, ktoré vznikli CK NADOSAH v dôsledku postúpenia zmluvy o zájazde. CK NADOSAH je povinná novému cestujúcemu na požiadanie preukázať vznik dodatočných poplatkov, príplatkov alebo iných nákladov v dôsledku postúpenia zmluvy o zájazde. Postúpením zájazdu nový cestujúci súhlasí s uzatvorenou zmluvou o zájazde. Pri dojednaní spoločnej a nerozdielnej zodpovednosti pôvodného a nového cestujúceho za zaplatenie ceny zájazdu, je CK NADOSAH oprávnená postupovať podľa čl. V. ods. 3. v prípade, že cena zájazdu nebude uhradená.
 5. Právo na reklamáciu nedostatkov a chybných plnení podľa čl. XI. týchto podmienok a uplatnenie nárokov podľa čl. XI. týchto podmienok.
 6. Právo na kontakt na zástupcu CK NADOSAH, na ktorého sa cestujúci môže obrátiť v ťažkostiach v priebehu celého zájazdu so žiadosťou o pomoc a ktorý je zároveň oprávnený prijímať a vybavovať reklamácie. V prípade poskytnutia osobných údajov inej fyzickej osoby cestujúci prehlasuje, že disponuje jej súhlasom, ktorý kedykoľvek na žiadosť CK NADOSAH vie doložiť a zároveň ju informoval o podmienkach spracúvania osobných údajov CK NADOSAH.

2. K základným povinnostiam cestujúceho patrí najmä:

 1. Poskytnúť CK NADOSAH súčinnosť, potrebnú na riadne zabezpečenie zájazdu a objednaných služieb, a to najmä poskytnutie úplných a pravdivých údajov pre účely zmluvy o zájazde a ostatných potrebných dokladov ako i predloženie všetkých príslušných podkladov a dokumentov, ktorými je poskytnutie služieb podmienené. V prípade riadneho nesplnenia si tejto povinnosti je cestujúci povinný uhradiť CK NADOSAH všetky náklady a škodu, ktorá poskytnutím nesprávnych a neúplných údajov CK NADOSAH vznikla.
 2. Nahlásiť vopred čerpanie služieb inými osobami ako štátnymi príslušníkmi SR, v opačnom prípade CK NADOSAH nezodpovedá za riadne zabezpečenie zájazdu alebo za poskytnutie služieb týmto osobám. Iní ako slovenskí štátni príslušníci zodpovedajú sami za splnenie všetkých potrebných náležitostí (napr. pasových, colných, devízových a iných predpisov krajiny miesta zájazdu), ktorými je poskytnutie zájazdu a čerpanie služieb pre nich podmienené.
 3. Zaplatiť cenu zájazdu v plnom rozsahu za všetky objednané a so zájazdom súvisiace služby v zmysle čl. V. týchto podmienok a v prípade potreby preukázať túto skutočnosť;
 4. V prípade oznámenia dodatočných zmien ohľadne zájazdu alebo objednaných služieb oznámiť bezodkladne, najneskôr v stanovenej lehote svoje stanovisko CK NADOSAH.
 5. Prevziať od CK NADOSAH všetky doklady, potrebné na čerpanie objednaných a zaplatených služieb a skontrolovať správnosť údajov v nich uvedených, a v prípade, že zistí ich nesprávnosť, je povinný o tom bezodkladne informovať CK NADOSAH.
 6. Pri čerpaní služieb sa presne riadiť pokynmi a informáciami oznámenými CK NADOSAH alebo jej zástupcami, ako aj pokynmi priamych poskytovateľov služieb, dodržiavať časy a miesta odchodov a na vlastnú zodpovednosť zabezpečiť si všetky potrebné cestovné doklady a splniť iné podmienky, potrebné pre čerpanie služieb (pas, víza, doklady o poistení, očkovanie a pod.).
 7. Riadiť sa pokynmi CK NADOSAH, ako aj pokynmi priamych poskytovateľov služieb, a dodržiavať stanovený program zájazdu a príslušné právne predpisy navštívenej krajiny ako i miesta pobytu a objektu; v prípade ich porušenia alebo pri závažnom narušovaní programu zájazdu alebo čerpania služieb je CK NADOSAH oprávnená odoprieť cestujúcemu ich poskytnutie, čím cestujúci stráca právo na tieto ako i na ďalšie nevyužité služby, a to bez nároku na vrátenie zaplatenej ceny zájazdu.
 8. Niesť sám zodpovednosť a uhradiť prípadnú škodu, ktorú svojím konaním počas zájazdu alebo čerpania služieb v dopravnom prostriedku, v ubytovacom zariadení alebo inej osobe spôsobil.
 9. Zaistiť u osôb mladších ako 15 rokov sprievod a dohľad dospelého účastníka počas celej doby zájazdu, podobne zaistiť sprievod a potrebný dohľad aj u osôb, ktorých zdravotný alebo osobný stav to vyžaduje.
 10. Rešpektovať bezpečnostné predpisy a pokyny súvisiace s bezpečnosťou prepravy ako aj podrobiť sa pokynom personálu na palube lietadla, rešpektovať zákaz fajčenia na palube lietadla, nesprávať sa agresívne voči spolucestujúcim a pod. Pri neplnení povinností uvedených v predchádzajúcej vete je vylúčená akákoľvek zodpovednosť CK NADOSAH za neúčasť cestujúceho na zájazde či za nemožnosť riadneho využitia objednaných služieb.

8.7 Povinnosti CK NADOSAH

1. K základným povinnostiam CK NADOSAH patrí najmä:

 1. poskytnúť cestujúcemu meno, miesto pobytu alebo kontaktnú adresu a telefónne číslo na zástupcu.
 2. Povinnosť po celý čas predaja zájazdov mať uzavretú zmluvu zabezpečujúcu ochranu pre prípad úpadku. VIII. IX.

2. CK NADOSAH nezodpovedá za úroveň tých služieb, ktoré si cestujúci sám objedná u tretích osôb. Výška náhrady škody ako i všetky ostatné nároky, súvisiace s leteckou dopravou, ktorá je súčasťou poskytovaných služieb (strata, poškodenie, neskoré dodanie batožiny, meškanie lietadla, zmena termínu letu a pod.) sa riadi príslušnými predpismi platnými pre leteckú dopravu.

8.8 Zmena dohodnutých služieb pred začatím zájazdu

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že CK NADOSAH je oprávnená pred začatím zájazdu zmeniť podmienky zmluvy o zájazde, ak sa jedná o zmenu, ktorá je zanedbateľná a CK NADOSAH bude o zmene cestujúceho informovať. Za zanedbateľnú zmenu podmienok zmluvy o zájazde sa považuje zmena miesta a ubytovacieho objektu za podmienky, ak je zabezpečené náhradné ubytovanie minimálne rovnakej a vyššej kategórie a v podobnej oblasti, zmena poradia navštívených miest, zmena dopravy z dopravných, bezpečnostných alebo iných operatívnych dôvodov, zmena miesta odchodu a príchodu za podmienky, že je zabezpečená bezplatná doprava z a na pôvodné miesto.
 2. Ak je CK NADOSAH nútená podstatne zmeniť niektorý zo základných znakov služieb cestovného ruchu uvedených v § 14 ods. 2 písm. a) zákona, alebo nemôže splniť osobitné požiadavky podľa § 16 ods. 4 písm. a) zákona alebo navrhuje zvýšiť cenu zájazdu o viac ako 8%, navrhne cestujúcemu zmenu zmluvy o zájazde. V takom prípade CK NADOSAH bezodkladne informuje cestujúceho jednoznačným, zrozumiteľným a určitým spôsobom o
 1. navrhovaných zmenách a o ich vplyve na cenu zájazdu,
 2. práve cestujúceho navrhované zmeny v určenej primeranej lehote prijať alebo odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného,
 3. skutočnosti, že ak cestujúci v lehote podľa písmena ii) neprijme navrhované zmeny zmluvy o zájazde, zmluva o zájazde zanikne, a
 4. cene náhradného zájazdu, ak je takýto náhradný zájazd cestujúcemu ponúknutý.

Ak cestujúci odstúpi od zmluvy o zájazde a neprijme ponuku náhradného zájazdu, CK NADOSAH je povinná vrátiť cestujúcemu všetky platby uskutočnené cestujúcim alebo v jeho mene bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy o zájazde.

8.9 Zmena dohodnutých služieb po začatí zájazdu

1. CK NADOSAH je oprávnená vykonať operatívne zmeny programu zájazdu a poskytovaných služieb, ak z objektívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov alebo mimoriadnych okolností, ktoré CK NADOSAH nemá možnosť ovplyvniť a predvídať, nie je možné pôvodný program zájazdu a služby zabezpečiť, pričom v takomto prípade je CK NADOSAH povinná:

 1. zabezpečiť náhradný program a služby v rozsahu a kvalite čo najviac porovnateľnom a zodpovedajúcom charakteru pôvodných služieb, pričom v prípade zabezpečenia služieb na minimálne rovnakej úrovni (napr. náhradné ubytovanie v hoteli rovnakej, resp. vyššej kategórie) sú všetky ďalšie nároky cestujúceho vylúčené, alebo
 2. vrátiť cestujúcemu zaplatenú cenu za neposkytnuté, resp. náhradným plnením nekompenzované služby, alebo
 3. poskytnúť cestujúcemu zľavu zo zaplatenej ceny služieb, ktoré neboli poskytnuté v plnom rozsahu alebo za ktoré nebolo poskytnuté náhradné plnenie, alebo
 4. poskytnúť cestujúcemu bezodkladne pomoc, alebo e) zabezpečiť iné práva podľa zákona.

2. CK nenesie zodpovednosť za následky zmenených alebo neposkytnutých služieb alebo programu, zapríčinených udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností (napr. z dôvodu meškania dopravného prostriedku spôsobeného technickými poruchami, počasím, dopravnou situáciou, rozhodnutím dopravcu, štrajkom a podobnými okolnosťami neovplyvniteľnými zo strany CK NADOSAH). CK taktiež nenesie zodpovednosť za následky zmenených alebo neposkytnutých služieb alebo programu zapríčinených zmenou či zrušením služieb uskutočnenými zo strany cestujúceho iným spôsobom než prostredníctvom CK, či už priamo s dodávateľom služby alebo prostredníctvom tretích osôb. 3. Cestujúci berie na vedomie, že pri službách, súčasťou ktorých je ubytovanie, je prvý a posledný deň určený predovšetkým na prepravu a transfer, a preto reklamácie z dôvodu skrátenia dĺžky pobytu z uvedeného dôvodu sa považujú za neopodstatnené.

8.10 Odstúpenie od zmluvy o zájazde cestujúcim a odstupné

 1. Cestujúci má právo kedykoľvek pred začatím zájazdu od zmluvy o zájazde odstúpiť a pre tento prípad si zmluvné strany dohodli odstupné, ktorého výška zohľadňuje čas odstúpenia od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu, predpokladané zníženie nákladov v dôsledku neposkytnutia služieb cestovného ruchu tvoriacich zájazd cestujúcemu a predpokladaný príjem z náhradného predaja služieb cestovného ruchu.
 2. Výška odstupného (uvádzané čiastky platia pre 1 osobu bez rozdielu veku):
 1. skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 40 €/cestujúci + 20% z ceny zájazdu, ak cestujúci odstúpi od zmluvy o zájazde v lehote 90 dní a viac pred termínom začatia zájazdu ,
 2. skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 40 €/cestujúci + 50 % z ceny zájazdu, ak cestujúci odstúpi od zmluvy o zájazde v lehote 89 – 30 dní pred termínom začatia zájazdu,
 3. skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 40 €/cestujúci + 75 % z ceny zájazdu, ak cestujúci odstúpi od zmluvy o zájazde v lehote 29 – 15 dní pred termínom začatia zájazdu,
 4. 100 % z ceny zájazdu, ak cestujúci odstúpi od zmluvy o zájazde v lehote 14 dní a menej pred termínom začatia zájazdu,

3. V prípade, že cestujúci nenastúpi na zájazd alebo nezačne čerpať zabezpečené služby z akéhokoľvek dôvodu, alebo na základe vlastného rozhodnutia ich nevyčerpá vôbec alebo z časti, nemá nárok na vrátenie ceny zájazdu za nečerpané služby. 4. V prípade žiadosti cestujúceho o zmenu termínu alebo ubytovania podľa pôvodnej zmluvy na nové podmienky, ak takúto zmenu je NADOSAH schopná zabezpečiť, postupuje sa ako pri odstúpení od zmluvy, pričom platia podmienky odstupného podľa tohto článku, ak nie je dohodnuté inak. 5. CK NADOSAH môže pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy o zájazde bez povinnosti nahradiť škodu cestujúcemu spôsobenú týmto odstúpením, výlučne ak

 1. počet účastníkov zájazdu je nižší ako minimálny počet účastníkov požadovaný podľa zmluvy o zájazde a cestovná kancelária odstúpi od zmluvy o zájazde v lehote určenej v zmluve o zájazde, najneskôr však
 • 20 dní pred začatím zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá dlhšie ako 6 dní,
 • 7 dní pred začatím zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá od 2 dní do 6 dní,
 • 48 hodín pred začatím zájazdu, ak ide o cesty, ktoré trvajú menej ako 2 dni, alebo
 1. neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti bránia CK NADOSAH plniť zmluvu o zájazde a CK NADOSAH oznámi cestujúcemu odstúpenie od zmluvy o zájazde bezodkladne pred začatím zájazdu.

8.11 Reklamačné konanie, zodpovednosť za poskytovanie zájazdu, náhrada škody

 1. CK NADOSAH zodpovedá za porušenie zmluvy o zájazde, a to aj vtedy, ak majú povinnosti iní poskytovatelia služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu (ďalej len „porušenie zmluvy o zájazde“).
 2. Ak niektorá zo služieb cestovného ruchu nie je poskytnutá v súlade so zmluvou o zájazde, zákonom alebo osobitným predpisom alebo ak nemá vlastnosti, ktoré cestujúci s ohľadom na ponuku a zvyklosti dôvodne očakával, cestujúci je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť CK NADOSAH alebo jej poverenému zástupcovi.
 3. CK NADOSAH je povinná v primeranej lehote určenej cestujúcim vykonať nápravu uvedením služby cestovného ruchu do súladu so zmluvou o zájazde, týmto zákonom alebo osobitným predpisom alebo s dôvodným očakávaním cestujúceho, ak je to vzhľadom na okolnosti možné alebo ak to nespôsobí CK NADOSAH neprimerané náklady vzhľadom na rozsah porušenia zmluvy o zájazde a hodnotu dotknutých služieb cestovného ruchu.
 4. Určenie lehoty podľa odseku 3 tohto článku nie je potrebné, ak cestovná kancelária oznámi cestujúcemu, že nápravu nevykoná, alebo ak náprava neznesie odklad vzhľadom na osobitný záujem cestujúceho.
 5. Ak CK NADOSAH nevykoná nápravu podľa odseku 3 tohto článku, ponúkne cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu aj vtedy, ak návrat cestujúceho na miesto odchodu nie je zabezpečený podľa zmluvy o zájazde, pričom tieto náhradné služby cestovného ruchu musia byť
 1. rovnakej kvality alebo vyššej kvality, ako je uvedená v zmluve o zájazde, bez dodatočných nákladov pre cestujúceho, alebo
 2. nižšej kvality, ako je uvedená v zmluve o zájazde, s ponukou primeranej zľavy z ceny týchto služieb cestovného ruchu.

6. Cestujúci môže odmietnuť náhradné služby cestovného ruchu ponúknuté cestovnou kanceláriou podľa odseku 5 tohto článku, ak náhradné služby cestovného ruchu nie sú porovnateľné so službami cestovného ruchu uvedenými v zmluve o zájazde alebo ponúknutá zľava z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu nižšej kvality nie je primeraná. Ak poskytnutie náhradných služieb cestovného ruchu cestujúci v súlade s prvou vetou odmietne alebo tieto náhradné služby cestovného ruchu nemôže z objektívnych dôvodov prijať, cestujúci pokračuje v užívaní služieb cestovného ruchu, ktoré sú predmetom oznámenia podľa odseku 2 tohto článku, a CK NADOSAH poskytne cestujúcemu primeranú zľavu z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu, ktoré boli predmetom oznámenia podľa odseku 2 tohto článku. 7. Ak CK NADOSAH nevykoná nápravu podľa odseku 3 tohto článku ani nezabezpečí cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu podľa odseku 5 tohto článku, cestujúci má právo

 1. vykonať nápravu sám a požadovať od CK NADOSAH náhradu účelne vynaložených nákladov s tým spojených,
 2. odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného a požadovať primeranú zľavu z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu, ktoré neboli poskytnuté riadne a včas, ak ide o podstatné porušenie zmluvy o zájazde.

8. Cestujúci má právo uplatniť reklamáciu zájazdu do dvoch rokov od skončenia zájazdu, alebo ak sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy o zájazde. 9. Cestujúci má právo na primeranú zľavu podľa odseku 5 písm. b), odseku 6 alebo odseku 7, všetko tohto článku. Ak CK NADOSAH nepreukáže, že porušenie zmluvy o zájazde spôsobil cestujúci, je povinná cestujúcemu do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie vrátiť časť ceny podľa prvej vety s prihliadnutím na závažnosť a čas trvania porušenia zmluvy o zájazde; tým nie je dotknuté právo cestujúceho požadovať náhradu škody. 10. Ak je súčasťou zájazdu aj preprava cestujúceho, CK NADOSAH v prípadoch podľa odseku 6 a odseku 7 písm. b), všetko tohto článku, zabezpečí repatriáciu porovnateľnou prepravou, a to bezodkladne a bez dodatočných nákladov pre cestujúceho. 11. Ak v dôsledku neodvrátiteľných a mimoriadnych okolností nie je možné zabezpečiť návrat cestujúceho podľa zmluvy o zájazde, CK NADOSAH uhrádza náklady na potrebné ubytovanie, ak je to možné rovnakej kategórie a triedy, v trvaní najviac troch nocí na jedného cestujúceho. Ak sú v osobitných predpisoch o právach cestujúcich platných pre príslušné dopravné prostriedky na návrat cestujúceho ustanovené dlhšie lehoty, uplatňujú sa tieto dlhšie lehoty. 12. Obmedzenie nákladov na ubytovanie podľa odseku 11 tohto článku sa nevzťahuje na osoby so zníženou pohyblivosťou a osoby, ktoré ich sprevádzajú, tehotné ženy, maloletých bez sprievodu alebo osoby, ktoré potrebujú osobitnú lekársku starostlivosť, ak bola CK NADOSAH o ich osobitných potrebách informovaná najmenej 48 hodín pred začatím zájazdu. 13. CK NADOSAH sa nemôže odvolávať na neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti na účely obmedzenia zodpovednosti uhradiť náklady na ubytovanie podľa odseku 11 tohto článku, ak sa na tieto okolnosti nemôže odvolávať príslušný poskytovateľ prepravy. 14. Cestujúci je oprávnený oznámenie, žiadosť, reklamáciu alebo sťažnosť (ďalej len „podnet“), ktoré sa týkajú poskytovania zájazdu, doručovať priamo cestovnej agentúre, prostredníctvom ktorej si zájazd zakúpil. Cestovná agentúra je povinná postúpiť doručený podnet bezodkladne príslušnej cestovnej kancelárii. Deň doručenia podnetu cestovnej agentúre sa považuje za deň doručenia cestovnej kancelárii. 15. CK NADOSAH je povinná poskytnúť primeranú pomoc cestujúcemu v ťažkostiach bezodkladne, a to aj za okolností uvedených v § 22 ods. 12 zákona, najmä poskytnutím

 1. vhodných informácií o službách zdravotnej starostlivosti, miestnych orgánoch a zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky,
 2. pomoci cestujúcemu s komunikáciou na diaľku a s nájdením náhradného riešenia problému. Ak sa cestujúci ocitne v ťažkostiach v dôsledku svojho úmyselného konania alebo svojej nedbanlivosti, CK NADOSAH je oprávnená požadovať od cestujúceho za poskytnutú pomoc úhradu.

16. Pri riešení nárokov podľa tohto článku je cestujúci povinný poskytovať CK NADOSAH maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a zabránilo sa vzniku akýmkoľvek nárokom, alebo škodám alebo aby sa ich rozsah znížil. 17. Cestujúci má právo na primeranú náhradu majetkovej škody a tiež právo na primeranú nemajetkovú ujmu, ktorá mu vznikla v dôsledku podstatného porušenia zmluvy o zájazde, za ktoré zodpovedá CK NADOSAH. 18. CK NADOSAH sa môže zbaviť zodpovednosti za škodu len vtedy, ak preukáže, že porušenie zmluvy o zájazde bolo spôsobené

 1. cestujúcim,
 2. treťou osobou, ktorá nie je poskytovateľom služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu, ak porušenie nebolo možné predvídať ani odvrátiť, alebo
 3. neodvrátiteľnými a mimoriadnymi okolnosťami.

19. Ak medzinárodná zmluva, ktorou je Európska únia viazaná, obmedzí rozsah náhrady škody alebo podmienky, za akých ju má uhradiť poskytovateľ služby cestovného ruchu poskytovanej v rámci zájazdu, rovnaké obmedzenia sa vzťahujú aj na CK NADOSAH. Ak medzinárodná zmluva, ktorou Európska únia nie je viazaná, obmedzí náhradu škody, ktorú má zaplatiť poskytovateľ služby, rovnaké obmedzenia sa vzťahujú aj na CK NADOSAH. 20. Zmluvné strany sa dohodli, že výška náhrady škody podľa tohto článku nesmie presiahnuť trojnásobok celkovej ceny zájazdu. Dohoda podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na zranenie, úmyselne spôsobenú škodu alebo na škodu spôsobenú z nedbanlivosti. 8.12 Záverečné ustanovenia, Spojené služby cestovného ruchu a ochrana proti úpadku

 1. Platnosť týchto zmluvných podmienok sa vzťahuje na zájazdy a služby poskytované CK NADOSAH.
 2. Komunikácia medzi CK NADOSAH a cestujúcim bude prebiehať výhradne prostredníctvom elektronickej pošty na emailové adresy uvedené pri objednávke zájazdu alebo telefonicky.
 3. Uzatvorením zmluvy o zájazde cestujúci potvrdzuje, že predtým sa s jej obsahom ako aj so všetkými jej súčasťami oboznámil a bezvýhradne s ňou súhlasí. Zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s obsahom týchto Všeobecných obchodných podmienok a dojednania v nich obsiahnuté akceptuje.
 4. Ak si po výbere jednej služby cestovného ruchu a zaplatení za ňu klient rezervuje prostredníctvom CK NADOSAH dodatočné služby cestovného ruchu, ktoré sa týkajú jeho cesty alebo dovolenky, nebudú sa na neho uplatňovať práva, ktoré sa vzťahujú na zájazdy podľa zákona č. 170 /2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 170/2018 Z. z.“).
 5. Ako cestovná kancelária preto CK NADOSAH nebude zodpovedná za riadne poskytnutie samostatných služieb cestovného ruchu. Pri problémoch kontaktujte príslušného poskytovateľa služieb.
 6. Avšak ak si dodatočné služby cestovného ruchu klient rezervuje počas tej istej návštevy CK NADOSAH alebo počas toho istého kontaktu s CK NADOSAH, tieto služby cestovného ruchu sa stanú súčasťou spojenej služby cestovného ruchu. Ako cestovná kancelária má CK NADOSAH podľa zákona č. 170/2018 Z. z. zavedenú ochranu na účely refundácie platieb klientov za služby, ktoré sa neuskutočnili z dôvodu úpadku CK NADOSAH. Táto ochrana neznamená poskytnutie refundácie pre prípad úpadku príslušného poskytovateľa služieb.
 7. CK NADOSAH prehlasuje, že si splnila svoje povinnosti ohľadne zabezpečenia ochrany pre prípad úpadku a uzatvorila zmluvu zabezpečujúcu ochranu pre prípad úpadku s poskytovateľom ochrany pre prípad úpadku UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 53 812 948, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 8726/B, UNIQA linka +421 232 600 100, email: info@uniqa.sk, www.uniqa.sk (ďalej len „poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku“). Ak sú služby odmietnuté z dôvodu úpadku CK NADOSAH, cestujúci sa môžu obrátiť na tento subjekt. Táto ochrana pre prípad úpadku sa nevzťahuje na zmluvy s inými stranami, ako je cestovná kancelária, ktoré možno plniť napriek nášmu úpadku.

IX. VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY PRE UZATVÁRANIE CESTOVNÉHO POISTENIA

1. Spoločnosť NADOSAH, spol. s r.o. je na základe mandátnych zmlúv uzatvorených medzi poisťovňami UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, ERV Evropská pojišťovna, a. s. Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8 (ďalej ako „poisťovne") a NADOSAH, spol. s r.o. oprávnená uzatvárať pre klientov poistky o cestovnom poistení. Poistná zmluva sa považuje za uzavretú dňom, kedy spoločnosť NADOSAH, spol. s r.o. obdržalala celú sumu poistného. Presný rozsah krytia a podmienky sú uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach poisťovní a Zmluvných dojednaniach poisťovne pre cestovné poistenie, ktoré sú dostupné na internetovom portáli www.nadosah.sk. Klient po uzavretí poistnej zmluvy obdrží Potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy a kartu klienta.

2. Klient berie na vedomie, že poistný vzťah vzniká priamo medzi klientom a poisťovňou. V jednaní o odškodnení poistnej udalosti je poisťovňa v priamom vzťahu ku klientovi a NADOSAH, spol. s r.o. neprináleží posudzovať existenciu, prípadne výšku uplatňovaných nárokov z tohto vzťahu. Klient týmto berie na vedomie, že akékoľvek nároky vyplývajúce z poistného vzťahu si bude uplatňovať priamo u poisťovateľa. S ohľadom na § 1 ods. 1 písm. g) zákona č. 340/2005 Z.z. o sprostredkovaní poistenia v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o sprostredkovaní poistenia“) NADOSAH, spol. s r.o. prehlasuje, že zákon o sprostredkovaní poistenia sa nevzťahuje na vyššie uvedené sprostredkovanie poistenia.

3. Klient berie na vedomie, že žiadne poistné produkty nie sú automaticky zarátané do akýchkoľvek nami ponúkaných služieb vrátane leteniek, autobusových lístkov, ubytovania, zájazdov a iných. Spoločnosť NADOSAH, spol. s r.o. poskytne všetky dostupné informácie o poistných produktoch iba na žiadosť klienta.

X. VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY PRE SPROSTREDKOVA­NIE VÍZ

1. Spoločnosť NADOSAH, spol. s r.o. v rámci svojich poskytovaných služieb sprostredkováva služby spojené so zabezpečením a vybavením turistických víz. V prípade záujmu klienta o vybavenie víz, klient zašle svoju požiadavku e-mailom na adresu info@nadosah.sk, alebo vyplní kontaktný formulár umiestnený na www.nadosah.sk/viza , alebo ju oznámi telefonicky alebo osobne. Klient je povinný spoločnosti NADOSAH, spol. s r.o. doručiť všetky požadované doklady a dokumenty pre zabezpečenie víz. Doručovanie dokladov a písomností spojených s vybavením víz bude realizované poštou, alebo osobne klientom na predaných miestach spoločnosti.

Doručením všetkých potrebných dokladov a dokumentov, klient súhlasí so spracovaním osobých údajov.

NADOSAH, spol. s r.o. pri zabezpečení víz koná a vystupuje výlučne ako sprostredkovateľ. Z tohto dôvodu NADOSAH, spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody, ktoré klientovi vzniknú v dôsledku neudelenia víz príslušnou ambasádou. Pokiaľ ide o zrušenie zadanej objednávky na vybavenie víz klientom, je potrebné objednávku zrušiť najneskôr do doby, kým budú všetky písomnosti predložené jednotlivým zastupiteľským úradom. Poplatky za vybavenie víz sú nenávratné bez ohľadu na úspešnosť udelenia víz. NADOSAH, spol. s r.o. nezodpovedá za pravdivosť údajov poskytnutých klientom a nie je povinná správnosť a pravdivosť údajov klienta kontrolovať a overovať. NADOSAH, spol. s r.o. negarantuje vydanie víz príslušnou ambasádou, a to ani v prípade letenky zakúpenej klientom prostredníctvom rezervačného systému nadosah.sk, čas a lehoty pri vydávaní víz sa spravujú pravidlami príslušnej ambasády.

XI. VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY PRE PRIJÍMANIE PLATOBNÝCH KARIET

1. Spoločnosť NADOSAH, spol. s r.o si vyhradzuje právo neprijať zákazníkovú platobnú kartu vtedy, ak predajca uzná že táto transakcia je nerentabilná.

XII. OSOBNÉ ÚDAJE KLIENTA A ICH OCHRANA

1. Klient prehlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“) dobrovoľne súhlasí, aby NADOSAH, spol. s r.o. spracúval jeho osobné údaje, ktoré poskytol pri rezervácií produktov prostredníctvom NADOSAH, spol. s r.o.(ďalej ako „osobné údaje“). V prípade, že je klientom fyzická osoba, pri kúpe letenky a ostatných služieb uvádza svoje meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska s PSČ spravidla prvého cestujúceho na rezervácii, štát, číslo telefónu a emailovú adresu. Pokiaľ si zakupuje aj akékoľvek poistenie, je potrebné udávať aj dátum narodenia. Ak je klientom právnická osoba alebo živnostník, uvádza v poslednom kroku rezervácie navyše fakturačné údaje, t.j. svoje obchodné meno, adresu sídla s PSČ, IČO, DIČ, IčDPH. V prípade, že letecká spoločnosť vyžaduje pre vystavenie letenky doplnenie ďalších údajov a dokumentov (číslo pasu, občianskeho preukazu, číslo vernostnej karty danej leteckej spoločnosti (ako napr. Miles and More karty), kópie občianskeho preukazu, číslo kreditnej karty), bude o tom klient upovedomený telefonicky alebo e-mailom na poskytnutú e-mailovú adresu. NADOSAH, spol. s r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade, že klient takéto doklady nedodá alebo ich nedodá včas, bez akéhokoľvek nároku na náhradu škody, ktorá by klientovi v prípade nevystavenia produktu vznikla. V prípade uvedenia nepravdivých, resp. neúplných údajov si NADOSAH, spol. s r.o. vyhradzuje právo na okamžité zrušenie rezervácie, resp. úpravu ceny alebo náhradu akýchkoľvek škôd spôsobených uvedením nepravdivých údajov v plnej výške. V tomto prípade NADOSAH, spol. s r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by klientovi vznikli.

2. NADOSAH, spol. s r.o. spracúva osobné údaje Klienta za účelom plnenia svojich záväzkov voči Klientovi vyplývajúcich zo zmluvy podľa zákona o ochrane osobných údajov, a to najmä pri vystavení faktúry/daňového dokladu, kontaktovaní Kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky, doručením objednaného tovaru a služby, vybavením prípadnej námietky a sťažnosti, zasielania informácii o akciových ponukách a novinkách.

3. NADOSAH, spol. s r.o. vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. NADOSAH, spol. s r.o. vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať, súhlas klienta je založený výlučne na dobrovoľnosti.

4. NADOSAH, spol. s r.o. spracúva osobné údaje Klienta v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa/adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, číslo cestovného dokladu alebo iné osobné údaje nevyhnutné pre plnenie povinností zo zmluvy.

5. Klient má kedykoľvek právo na opravu, výmaz, obmedzenie spracúvania, prenosnosť, odvolanie alebo právo namietať spracúvania osobných údajov zaslaním žiadosti na e-mail: info@nadosah.sk.

6. NADOSAH, spol. s r.o. zverejňuje niektoré osobné údaje tretím subjektom výlučne pre potreby vystavenia letenky, obstarania zájazdu, ubytovania, parkovania, transferu a sprostredkovania poistenia.

7. Klient týmto udeľuje NADOSAH, spol. s r.o. súhlas s kopírovaním a skenovaním úradných dokladov potrebných pre overenie a potvrdenie údajov poskytnutých NADOSAH, spol. s r.o. pri rezervácii letenky, zájazdu, ubytovania alebo poistenia.

8. Klient prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé a že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin. 9. NADOSAH, spol. s r.o. si vyhradzuje právo na overenie poskytnutých informácií o kreditnej karte v príslušnom call-centre banky alebo spoločnosti, ktorá kreditnú kartu vydala. 9. Bližšie informácie o nakladaní s osobnými údajmi sú uvedené v sekcii „ochrana osobných údajov“.

XIII. VYHLÁSENIE ZÁKAZNÍKA

 • 1. Klient uzavretím zmluvy potvrdzuje, že súhlasí, aby sa práva a povinnosti klienta i NADOSAH, spol. s r.o. spravovali podľa týchto obchodných podmienok.
 • 2. NADOSAH, spol. s r.o. vystupuje pri uzatvorení zmluvy o preprave medzi klientom a dopravcom iba ako sprostredkovateľ. Uzatvorením zmluvy vznikajú práva a povinnosti priamo cestujúcemu a dopravcovi. Cestujúci si uvedomuje, že NADOSAH, spol. s r.o. nezaisťuje prepravu ani súvisiace služby a teda zároveň nezodpovedá za ich riadne a včasné splnenie, alebo za prípadné spôsobenie osobnej alebo finančnej ujmy na zdraví alebo majetku cestujúceho. Akékoľvek reklamácie ohľadne prepravy alebo súvisiacich služieb je oprávnený riešiť dopravca (letecká, autobusová prípadne iná spoločnosť). Ak cestujúci učiní reklamáciu prostredníctvom NADOSAH, spol. s r.o., berie na vedomie, že mu voči NADOSAH, spol. s r.o. nevznikajú akékoľvek nároky, nakoľko tá mu je v reklamácii len nápomocná. Reklamácia spadá výhradne do kompetencie dopravcu a nie je v možnostiach NADOSAH, spol. s r.o. ovplyvniť dobu vybavenia alebo výsledok reklamácie.
 • 3. Odoslaním kontaktných formulárov zo stránok, ktoré spravuje NADOSAH, spol. s r.o. návštevník súhlasí, že jeho emailová adresa môže byť použitá na zasielanie občasných reklamných letákov, výlučne zo spoločnosti NADOSAH, spol. s r.o.
 • 4. NADOSAH, spol. s r.o. zodpovedá iba za splnenie svojich povinností týkajúcich sa uzatvorenia zmluvy. Akékoľvek reklamácie týkajúce sa týchto služieb NADOSAH, spol. s r.o. je klient povinný doručiť písomne na adresu NADOSAH, spol. s r.o. bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní odo dňa vzniku vady. Na podanú reklamáciu dostane klient odpoveď najneskôr do 28 dní od jej doručenia.
 • 5. Je povinnosťou klienta si prekontrolovať správnosť údajov v rezervácii a následne vo vystavenej letenke, alebo autobusovom lístku pri ich prevzatí. Prevzatím letenky, itinerára alebo cestovného lístka vyslovuje súhlas s uvedenými údajmi. Je tiež v záujme klienta oboznámiť sa s podmienkami pre zmenu či storno už vystavenej letenky, autobusového lístka či ubytovania.
 • 6. Klient berie na vedomie, že NADOSAH, spol. s r.o. nie je povinná zisťovať prípadné zmeny v rezervácii pred zakúpením letenky, alebo autobusového lístka či zmeny podmienok prepravy po zakúpení letenky, alebo cestovného lístka a tieto informácie oznamovať klientovi. Tieto informácie je povinná podať len v prípade, ak sú jej oznámené dopravcom. Preto je povinnosťou klienta si pred odletom skontrolovať svoj let na www.checkmytrip.com (stránka je v anglickom jazyku, nieje možné tu kontrolovať letenky Ryanair), kde do kolónky „AMADEUS Reservation number“ zadá svoj rezervačný kód (resp. identifikačný kód objednávky) a do kolónky „Passanger`s Last name“ zadá svoje priezvisko, resp. priezvisko cestujúceho (bez diakritiky).

XIV. REKLAMÁCIE

 1. Klient berie na vedomie, že vzhľadom na skutočnosť, že Nadosah, spol. s r.o. nie je poskytovateľom leteckej prepravy, ubytovania, autobusovej prepavy a inej prepravy alebo iných produktov ponúkaných zo strany Nadosah, spol. s r.o. najmä prostredníctvom internetových stránok a činnosti Nadosah, spol. s r.o. sú obmedzené výlučne na zabezpečenie rezervácie produktu u konkrétneho poskytovateľa alebo ním poverenej osoby, Nadosah, spol. s r.o. je príslušná na riešenie reklamácie výlučne vo vzťahu k riadnemu zabezpečeniu a vykonaniu rezervácie klientom požadovaného produktu.
 2. Ak cestujúci podá reklamáciu prostredníctvom Nadosah, spol. s r.o., ktorá sa vzťahuje a je ju príslušný riešiť dodávateľ konkrétneho produktu, berie na vedomie, že mu voči Nadosah, spol. s r.o. nevznikajú akékoľvek nároky, pretože tá mu je v reklamácii len nápomocná. Takúto reklamáciu Nadosah, spol. s r.o. postúpi príslušnému dodávateľovi a informuje o tejto skutočnosti klienta. Dobu vybavenia alebo výsledok reklamácie nemá možnosť Nadosah, spol. s r.o. ovplyvniť a za splnenie lehôt a podmienok pre vybavenie reklamácie zodpovedá výlučne dodávateľ produktu.
 3. Nadosah, spol. s r.o. zodpovedá iba za splnenie svojich povinností týkajúcich sa rezervácie klientom požadovanej služby. Akékoľvek reklamácie týkajúce sa týchto služieb Letenky.sk je klient povinný doručiť písomne na adresu Nadosah, spol. s r.o. bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní odo dňa vzniku chyby. Klient je povinný v reklamácii uviesť pravdivé údaje a všetky informácie týkajúce sa poskytnutia reklamovanej služby, ako aj dodať všetky podklady dokumentujúce predmet reklamácie. Nadosah, spol. s r.o. potvrdí klientovi prijatie reklamácie. Ak nie je možné vybaviť reklamáciu klienta skôr, Nadosah, spol. s r.o. vybaví reklamáciu a upovedomí o jej výsledku klienta najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia. V prípade, ak nie je možné reklamáciu vybaviť na základe klientom uvedených skutočností, Nadosah, spol. s r.o. o tejto skutočnosti upovedomí klienta a vyžiada ďalšie informácie alebo podklady potrebné pre vybavenie reklamácie, ktoré je klient povinný Nadosah, spol. s r.o.bez zbytočného odkladu poskytnúť.
 4. Klient berie na vedomie, že celé reklamačné konanie podľa tejto časti obchodných podmienok prebieha prostredníctvom elektronickej pošty, ak nebolo v konkrétnom prípade určené zo strany Nadosah, spol. s r.o. alebo klientom požadované inak.
 5. O výsledku reklamácie bude klient informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom, v ktorom mu bude doručený oficiálny výsledok vybavenia jeho reklamácie.
 6. Ďalšie podmienky týkajúce sa reklamácie pre jednotlivé produkty sú uvedené v bližšie v príslušnej časti týchto obchodných podmienok.

XV. Riešenie spotrebiteľských sporov prostredníctvom európskej platformy RSO

V prípade, že Klient nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, Klient má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť Klienta podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Klientom, Klient má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rovnako aj nároky NADOSAH, spol. s r.o. voči Klientovi môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); Klient má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Klient môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 • POZNÁMKA

Pre dopravu cestujúcich na linkách, ktorých cieľové letisko alebo zastávka leží v inej krajine ako je krajina odletu, platí Varšavský dohovor, ktorý vo väčšine prípadov obmedzuje zodpovednosť dopravcu za usmrtenie alebo ujmu na zdraví, ako aj za stratu a poškodenie batožiny. Pozri tiež poznámku s nadpisom „Advice to International passengers on Limitation of Liability“ a „Notice of baggage Liability Limitations“.

 • PODMIENKY DOPRAVNEJ ZMLUVY

Pod výrazom „letenka“ používaným v tejto zmluve, rozumieme : letenka je zmluva medzi klientom/cestujúcim a leteckou spoločnosťou (leteckým prepravcom) o zabezpečení prepravy cestujúceho a jeho batožiny a prípadne aj ďalších služieb spojených s touto prepravou, a to v rozsahu uvedenom na letenke a batožinový lístok, jej súčasťou sú tieto podmienky a poznámky; „dopravcom“ rozumieme všetkých leteckých dopravcov, ktorí dopravujú, alebo sa zaväzujú dopraviť cestujúceho alebo jeho batožinu podľa tejto letenky, alebo vykonávajú akékoľvek služby súvisiace s touto leteckou dopravou. „Varšavský dohovor“ je Dohovorom o zjednotení niektorých pravidiel v medzinárodnej leteckej doprave, podpísaný vo Varšave dňa 12. októbra 1929, alebo rovnaký dohovor, pozmenený Haagskym protokolom zo dňa 28. septembra 1955, podľa toho, ktorý z nich môže byť použitý. Doprava, vykonaná podľa tejto letenky, sa riadi pravidlami a obmedzeniami zodpovednosti stanovenými Varšavským dohovorom s výnimkou dopravy, ktorá v zmysle tohoto dohovoru nie je pokladaná za „medzinárodnú dopravu“. Pokiaľ to nie je v rozpore s vyššie uvedeným, doprava a iné služby, poskytnuté každým dopravcom sa riadia (i) ustanoveniami uvedenými v tejto letenke, (ii) platnými tarifami, (iii) dopravnýmipod­mienkami a príslušnými predpismi dopravcu, ktoré sú ich súčasťou (a sú k dispozícii na požiadanie v kanceláriách dopravcu), s výnimkou dopravy medzi miestom v Spojených štátoch amerických alebo Kanadou a ktorýmkoľvek iným miestom mimo ich územia, na ktoré sa vzťahujú tarify platné v týchto krajinách. Názov dopravcu môže byť na letenke uvedený v skratke; plný názov a jeho skratka je uvedený v tarifách dopravných podmienkach, predpisoch alebo v letových poriadkoch dopravcu; adresou dopravcu je letisko odletu vyznačené vedľa prvej skratky názvu dopravcu v letenke; zmluvné zastávky sú miesta označené v tejto letenke alebo miesta uvedené v letových poriadkoch dopravcu ako pravidelné zastávky na ceste cestujúceho; doprava, ktorá má byť vykonaná podľa tejto letenky postupne niekoľkými dopravcami, sa považuje za jediný úkon. Pri vystavovaní letenky na dopravcu na tratiach iného leteckého dopravcu koná letecký dopravca, ktorý vystavuje letenku iba ako jeho sprostredkovateľ. Akékoľvek vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti dopravcu sa bude vztahovať na sprostredkovateľa, zamestnanca a zástupcu dopravcu a rovnako na každú osobu, ktorej lietadlo použil dopravca na dopravu, ako aj na jej sprostredkovateľa, zamestnanca a zástupcu a pôjde v ich prospech. Zapísané batožiny budú vydané držiteľovi batožinového lístka. Pri poškodení batožiny v medzinárodnej preprave sa toto musí písomne ohlásiť dopravcovi ihneď po zistení škody a to najneskôr do siedmych dní odo dňa prijatia batožiny; pri oneskorení musí byť sťažnosť uplatnená najneskôr do 21 dní odo dňa výdaja batožiny. Pokiaľ ide o vnútroštátnu prepravu, pozri tarify alebo prepravné podmienky. Táto letenka je platná pre dopravu po dobu jedného roka odo dňa vystavenia, pokiaľ nie je stanovené inak v tejto letenke, v tarifoch dopravcu, dopravných podmienkach alebo príslušných predpisoch dopravcu. Cestovné za dopravu podľa tejto letenky podlieha zmene pred začatím dopravy. Dopravca má právo odmietnuť dopravu v prípade, že nebolo zaplatené príslušné cestovné. Dopravca sa vynasnaží podľa svojich možností dopraviť cestujúcich a batožinu čo najrýchlejšie; časy uvedené v letových poriadkoch, alebo kdekoľvek inde, nie sú zaručené a netvoria súčasť tejto zmluvy. Dopravca sa môže bez predchádzajúceho oznámenia dať zastúpiť inými dopravcami, alebo použiť iné lietadlo a môže v prípade nutnosti zmeniť alebo vynechať miesta pristátí uvedené na letenke. Letové poriadky môžu byť zmenené bez predchádzajúceho oznámenia. Dopravca nezodpovedá za stihnutie spojenia. Cestujúci sa musí podriadiť úradným cestovným predpisom, musí predložiť výstupné, vstupné a iné požadované doklady a musí sa dostaviť na letisko do doby stanovenej dopravcom alebo, pokiaľ nie je táto doba stanovená, dostatočne včas, aby mohli byť vybavené formality súvisiace s odletom. Žiadny sprostredkovateľ, zamestnanec alebo zástupca dopravcu nie je oprávnený meniť, upravovať alebo zrušiť ktorékoľvek ustanovenia tejto zmluvy. PREPRAVCA SI VYHRADZUJE PRÁVO ODMIETNUŤ PREPRAVU AKEJKOĽVEK OSOBE, KTORÁ PRI ZÍSKANÍ LÍSTKA PORUŠILA PLATNÉ ZÁKONY, ALEBO TARIFY, PREDPISY ČI NARIADENIA PREPRAVCU. Vydané Prepravcom, ktorého meno sa nachádza v časti „Issued by“ na čelnej strane cestovného lístka a batožinového lístka. PODLIEHA TARIFNÝM PREDPISOM.

 • OZNÁMENIE PRE MEDZINÁRODNÝCH PASAŽIEROV O OBMEDZENOM RUČENÍ

Pasažierom na ceste, ktorej súčasťou je konečná destinácia alebo zastávka v krajine inej, než je krajina pôvodu, sa oznamuje, že ustanovenia zmluvy známej ako Varšavský dohovor môžu byť použiteľné pre celú cestu, vrátane akejkoľvek jej časti úplne v krajine pôvodu alebo destinácie. Pre takýchto pasažierov na ceste do, z alebo na mieste odsúhlasenej zastávky v Spojených štátoch amerických, Dohoda a špeciálne kontrakty o preprave premietnuté do príslušných taríf ustanovujú, že ručenie určitých prepravcov, účastníkov v takýchto špeciálnych kontraktoch, za smrť pasažierov alebo ich zranenie vo väčšine prípadov preukázaného poškodenia je obmedzené tak, že neprekročí 75000USD za pasažiera, a že toto ručenie až po túto hraničnú sumu nebude závisieť od nedbalosti na strane prepravcu. Pre takýchto pasažierov cestujúcich prostredníctvom prepravcu, ktorý nie je účastníkom takýchto špeciálnych kontraktov, alebo ktorí nie sú na ceste do, z, alebo nemajúzastávku v odsúhlasenom mieste zastávky v Spojených štátoch amerických, je ručenie prepravcu za smrť alebo zranenie pasažierov vo väčšine prípadov obmedzené na približne 10000 alebo 20000 USD. Mená prepravcov – účastníkov takýchto špeciálnych kontraktov sú k dispozícii pri predajniach lístkov týchto prepravcov a sú na požiadanie k dispozícii na nahliadnutie. Dodatočné zabezpečenie možno obvykle získať poistením sa u súkromnej spoločnosti. Takéto poistenie nie je ovplyvnené žiadnym obmedzením ručenia prepravcu na základe Varšavského dohovoru alebo podobných špeciálnych prepravných kontraktov. Ďalšie informácie získate u zástupcov Vašej leteckej či poisťvacej spoločnosti. Poznámka: Obmedzenie ručenia nad 75 000 USD zahŕňa zákonné poplatky a výdavky s výnimkou vznesenia nároku v štáte, kde existuje ustanovenie o osobitnom priznaní zákonných poplatkov a výdavkov; v takomto prípade bude hraničnou hodnotou 58 000 USD bez zákonných poplatkov a výdavkov.

 • OZNÁMENIE O VLÁDOU VYBERANÝCH TAXÁCH A POPLATKOCH

Cena tejto letenky môže zahŕňať taxy a poplatky, ktoré sú vyberané v leteckej doprave vládnymi úradmi. Tieto taxy a poplatky, ktoré môžu predstavovať významnú časť ceny leteckej dopravy sú buď zahrnuté v cestovnom, alebo sú oddelene uvedené v rubrikách „TAX/FEE/CHARGE“. Zároveň môže byť cestujúci požiadaný o zaplatenie táx a poplatkov, ktoré ešte neboli vybrané. Nasledujúca poznámka sa nevzťahuje na letenky predané v Spojených štátoch amerických pre prepravu vzchádzajúcu z USA .

 • ZAMIETNUTIE NÁSTUPU

V krajinách, kde sú v platnosti Kompenzačné predpisy pre odmietnutie nástupu, prepravcovia používajú kompenzačné plány pre pasažierov s potvrdenou rezerváciou, ktorým bol zamietnutý nástup kvôli nedostupnosti sedadiel z dôvodu preknihovania letu. Podrobnejšie informácie o týchto plánoch sú k dispozícii v kanceláriách leteckých spoločností. V prípade nevyužitia prvého letového úseku letenky príde k automatickému zrušeniu ďalších letov letenky zo strany prepravcu.

 • ČASY PRE ODBAVENIE

Časy uvedené na tejto letenke, alebo v letovom pláne (ak sú uvedené) predstavujú čas odletu lietadla. Časy pre check-in (predodletová registráciu), ako ich uvádza prepravca alebo letový poriadok, predstavujú najneskorší čas, kedy môžu byť pasažieri prijatí pre odcestovanie, a ktorý zohľadňuje čas potrebný na vybavenie všetkých potrebných formalít. Lety nemožno zdržať kvôli pasažierom a oneskoreným príchodom a v týchto prípadoch nie je možné žiadne prevzatie zodpovednosti. Obvyklý začiatok check-inu je 2–3 hodiny pred odletom (čo je aj odporúčaný príchod na letisko), koniec check-inu je spravidla 45 minút pred odletom.

 • PREDMETY, KTORÝCH PREPRAVA JE ZAKÁZANÁ

Preprava nižšie uvedených nebezpečných predmetov v batožine cestujúcich je z bezpečnostných dôvodov zakázaná: Stlačené plyny – (zmrazené na veľmi nízke teploty, horľavé, nehorľavé a jedovaté); ako propánbután, tekutý dusík, kyslík vrátane akvalungov. Žeraviny ako kyseliny a zásady, mokré batérie a ortuť. Výbušniny, munícia a pyrotechnický materiál. Zápalné tekutiny a pevné látky – zapaľovače a náplne do zapaľovačov, ZÁPALKY, náterové hmoty a riedidlá. Rádioaktívny materiál Bezpečnostné schránky a kufríky s inštalovaným bezpečnostným zariadením. Oxidačné činidlá ako chlórové vápno a peroxidy. Jedy a infekčné látky ako insekticídy, herbicídy a živý vírusový materiál. Iné nebezpečné predmety ako magnetický materiál, látky dráždivé alebo vzbudzujúce odpor. Lieky a toaletné potreby je možné prepravovať v obmedzenom množstve, ktoré je nevyhnutné a primerané dĺžke letu, ako lak na vlasy, parfumy a lieky obsahujúce alkohol. Mnohé z týchto predmetov môžu byť prepravované ako letecký náklad za podmienky, že ich balenie zodpovedápredpisom platným v nákladnej leteckej preprave. Ďalšie informácie sú k dispozícii na požiadanie.

 • UPOZORNENIE NA OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI ZA BATOŽINU

Zodpovednosť za stratu, omeškanie alebo poškodenie batožiny je obmedzené, pokiaľ nie je vopred deklarovaná vyššia hodnota a zaplatený príslušný poplatok. Pre väčšinu medzinárodnej prepravy (vrátane vnútroštátnych úsekov medzištátnych ciest) je obmedzenie ručenia približne 9,07 USD na libru (1 lb = 0,45 ks), t.j. 20,00 USD/kg pre osobitne podanú batožinu a 400,00 USD na pasažiera. V prípade vesty iba medzi miestami v USA vyžaduje federálny predpis, aby akýkoľvek limit na ručenie leteckej spoločnosti za batožinu bol najmenej 2 500 USD na pasažiera. Pre určité druhy položiek možno deklarovať zvýšené ohodnotenie. Niektorí prepravcovia nepreberajú žiadne ručenie za krehké, cenné alebo rýchlo sa kaziace predmety. Ďalšie informácie možno získať od prepravcu.

 • BATOŽINA

Podaná batožina: Pasažier má obvykle povolenú bezplatnú prepravu podanej batožiny, pričom jej obmedzenia sa môžu líšiť podľa leteckej spoločnosti, triedy a trasy. Prekoročenie limitu bezplatnej prepravy môže byť spoplatnené. Bližšie informácie získate u vašej cestovnej alebo leteckej spoločnosti. Príručná batožina: Pasažier má obvykle povolenú bezplatnú prepravu podanej batožiny, pričom jej obmedzenia sa môžu líšiť podľa leteckej spoločnosti, triedy, trasy a typu lietadla. Odporúča sa obmedziť množstvo príručnej batožiny na minimum. Bližšie informácie získate u vašej cestovnej alebo leteckej spoločnosti. Ďalšie informácie a odkazy na webové stránky aerolínií nájdete na adrese http://www.iata.org/bags.

XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

1. Doručovanie písomností medzi klientom a NADOSAH, spol. s r.o. sa uskutočňuje elektronicky na poskytnutú e-mailovú adresu klienta alebo poštou. Pre elektronické doručovanie písomností platí, že ak NADOSAH, spol. s r.o. neobdrží chybové hlásenie o nemožnosti doručenia písomnosti na emailovú adresu klienta, považuje sa písomnosť za doručenú. Pre doručovanie písomností poštou platí, že ak klient doručený list neprevezme, je tento list považovaný za doručený uplynutím tretieho dňa od vrátenia nedoručenej zásielky NADOSAH, spol. s r.o.

2. Cestujúci je povinný skontrolovať si cestovné doklady a vízové povinnosti nielen do cieľovej, ale tiež do tranzitnej destinácie. Cestujúci v plnej miere zodpovedá za svoj cestovný doklad, za jeho kvalitu, čitateľnosť a za jeho dostatočnú platnosť. Minimálna platnosť cestovných dokladov je rozdielna pri ceste v rámci Európy a rozdielna pri cestách mimo Európy. Za správnu platnosť svojho dokladu zodpovedá každý cestujúci a NADOSAH, spol. s r.o. nieje povinná o tom klienta informovať. Tieto informácie môže klient nájsť na www.mzv.sk. NADOSAH, spol. s r.o. nezodpovedá za škody vyniknuté klientovi jeho nevedomosťou o prípadných vízových náležitostiach.

3. NADOSAH, spol. s r.o. si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia Klienta. V prípade zmeny obchodných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky Klientom a tieto sú prístupné na internetovej stránke NADOSAH, spol. s r.o..

4. Odoslaním objednávky Klient si prečítal obchodné podmienky a porozumel ich zneniu.

5. Tieto obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 5. marca 2018.

 • Názov a adresa dozoru alebo dohľadu:Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1,odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 051/ 7721 597,fax č.: 051/ 7721 596